Dato: 10. august 1859
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 10de Aug 59.

Kjære Ven!

For at De dog ikke forgjæves skal spørge om et Poste-restante-Brev fra Sorø, naar De kommer tilbage til Aalborg, skal jeg ikke opsætte min Taksigelse for de sidste venlige Meddelelser, uagtet jeg ikke har Stort at tilføie.

Det er tilvisse en fattig Verdensanskuelse, der i Uendeligheden af Verdner kun seer "Jordkloden beboet". Det Slags Stær, som en vis Orthodoxie synes at medføre, vil dog i alt Fald Dødens Lee snart operere de gode Venner for. Af samme mægtige Operations-Kniv venter jeg iøvrigt langt / større Udvidelser af Menneskeslægtens aandelige Syn. Vi vil imidlertid lukke Øinene - baade de ydre og indre, saa godt som muligt paa denne vor første bevidste Reisestation! - Naar De vender tilbage til "Intelligentsens Sæde" glæde vi os til at høre paa Deres Standsning her hvad De med begge Slags Øine har seet i Jylland. Hils de Venner, vi har tilfælleds og kom tilbage uden nogen Skavank!

Jeg har ikke gjort stort Andet siden vi saaes, end fuldendt Correcturen paa 5te Udgave af "Prinds Otto« og begyndt Correcturen / af 2den Udg. af "Landsbybørnene". Af Nyt er Adskilligt begyndt, men Intet fuldendt. Bissen har været her og modelleret min Buste; det lykkedes ham udmærket, sige Alle, som saae den. For nogle Dage siden saae vi Palludan-Müller. Han syntes nu betydelig nervestyrket. Af Skuespiller Holst hørte jeg nylig, at Heiberg atter var betænkeligt syg. - Seer De Svanes, saa hils dem hjerteligt! Vær selv kjærligt hilset fra os begge!

Deres inderlig hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 422-24)