Dato: 17. juli 1859
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 17 Juli 59.

Kjære Ven!

Jeg har i al Magelighed - og uden, som De, at faae min Næse hudflettet - fulgt Dem til Klitterne og hørt Vesterhavet rulle. Jeg har ligeledes med Dem besøgt den jævne vakkre Herre paa Nørre-Vosborg, som jeg saae med Datter her 2den Pintsedag og meget godt kunde lide. (Sig mig ved Leilighed hvad Præsten i Huusby hedder!) Hos Pastor Ingerslevs saae De da ogsaa et stakkels Idiotbarn. Det er kjærlige Mennesker, som sætte megen Priis paa Dem. I Thisted har De vel besøgt vor kjære Provst Paludan-Müller han og hans Kone høre til vore kjæreste Venner. I Aalborg beder jeg Dem hilse Etatsraad Dahlstrøm og hans Frue, som jeg har gjort et interessant Bekjendtskab med hos Martensens - ligeledes Fru Ørsted og Frøken Mathilde Ørsted. Seer De Biskop Kierkegaards vil jeg da bede Dem hilse ham og Bispinden og Frøken Knudsen!

Hav den Godhed forresten at omfavne alle vore fælles gode Venner, som hænger os in effigie og har os paa deres Hylder eller i deres Dragkisteskuffer eller som i alt Fald sympathisere med de Ideer, vi - hver paa sin Viis - aande og leve i! Det er dog glædeligt, at her er saa megen smuk Kjærlighed i Folket - ikke sandt? Det seer De vist nu allevegne lige til Skagen. Medbring nu en rig Skat af Natur- og Menneskebilleder, af Folkesagn og Livspoesie fra Klitternes og Hedernes og de tilkommende Skoves og Kornmarkers Land, hvor De allerede &i Aanden seer Deres kjæreJernbaner! Vi har det begge her ret godt, igrunden fortræffeligt - efter Alder og Leilighed - og vi har seet endeel Mennesker her - men nu bliver her snart stille, naar Alle reise bort i Ferietiden. Marstrand fuldførte her i en halv Snes Dage mit Portrait til Sorø Academie. Det blev af Alle, som saae det, fundet meget ligt og fortræffeligt udført. Det fornøiede os med det Samme at lære denne alvorlige og grundige Konstner nøiere at kjende; han er noget i Slægt med Holberg og hans Sands for det Komiske vidner derom. En vis streng Alvor er dog nok Grundlaget i ham. Han opfattede mig ogsaa mere alvorlig, end man pleier at see mig ved Theebordet, og deri mener jeg, han har seet rigtigt.

Nu lev fremdeles vel og hav en heldig Høst - baade udvortes og indvortes! De hjerteligste Hilsener fra os begge! Vi glæde os til at see Dem paa Hjemreisen. Deres kjærligt hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter