Dato: 10. juli 1859
Fra: I. P. E. Hartmann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[10.7.1859]

Allersomfortræffeligste Digter, trofaste Ven! Den Udflugt til Berlin og Dresden, som Du af min Kones Brev vil see at jeg agter at gjøre med Carl, tænker jeg at tiltræde i Overmorgen, og jeg vil da først med et Par Ord give Lyd fra mig. Touren bliver kun meget kort, og jeg faaer vel neppe heller denne Gang Fru Serre at see, da Hovedhensigten er at Carl skulde lære Galerierne og Samlingerne at kjende, og der saa vist ikke bliver Tid til en Udflugt til Marxen. Reissiger skal jeg dog see at faae talt med om Liden Kirsten, i alt Fald kan man vel faae at vide, hvor de har gjort af Musiken. - Ravnen ligger mig stærkt paa Hjertet; men hvad siger Du om de forandrede Theaterforhold, og hvem mon der nu kommer til at regere i æsthetisk Henseende. - Mange troe at det bliver Heiberg; men er dette Tilfældet, saa kjender jeg saa meget til hans Operasympathier, at jeg meget betvivler Muligheden af Ravnens Gjenoptagelse paa Scenen under hans Directorium. - Skulde det blive Tillisch selv som skal bestemme Repertoiret, saa kjender jeg aldeles Intet til ham og hans Smag. Ulykken er at man for Øjeblikket slet Intet ve ed om, hvem man har for sig. Skal Ravnen optages igjen paa Repertoiret, maa den understøttes af nogen VelvilIie og Flothed fra Bestyrelsens Side, der maa anvendes ikke lidt paa Udstyrelsen, for at den ogsaa i denne Henseende kan svare til Tidens Fordringer, ligesom den skulde komme dertil i digterisk og musikalsk Henseende ved den nye Skikkelse af Text og Musik. - Men man maatte da vide, hvem man har med at gjøre, for at kunne have nogen Vished for at den ikke blot drives igjennem for vort Ønskes Skyld, men at den ogsaa mødes fra Bestyrelsens Side med virkelig Interesse og Velvillie. Kan Du i den Henseende give mig nogen Trøst, skal det være mig inderlig kjært; men jeg frygter for at det bliver skidt for Operaen i denne nærmeste Fremtid, om end den nye Bestyrelse ellers kan have sine mange gode Sider.

Hvis Du vilde glæde mig med et Par Ord om disse Sager, haaber jeg at Dit Brev om 10 eller 12 Dage vil træffe mig i Roeskilde. - Lev imidlertid vel, reis lykkeligt og kom sund tilbage til os Alle.

Søndag 10 Juli

Din

I:P:E:Hartmann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter