Dato: 9. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[maskinskrevet afskrift] Basnæs den 9. juni 1859

Min kjære faderlige Ven!

Strax da jeg kom herud skrev jeg Jonna til, hun har vist bragt Dem og hele Hjemmets Kreds min Hilsen; i Dag maa De selv have et Brev det er nu hele otte Dage siden jeg saae Dem; et lille Epistel til Fru Henriette Collin lægger jeg ved, De er nok saa god at lade hende erholde det. Ingemann bad mig sende Dem mange venlige Hilsener, han og hans Kone syntes meget oplivede ved den smukke Fest den 28. Maj, og særligt tiltaler mig ved denne Ideen som Bønderne, hvor hans Fader var Præst, have sat igjennem, de sendte nemlig Ingemann en meget smuk Vase af Bings Fabrik, paa Vasen staae Navnene "Ingemann", Fader og Søns. Guldhornet er smukt, men ikke saa stort, som jeg tænkte mig det. Paa Festdagen fik Ingemann en Telegraphdepeche paa Vers fra Jelling-Høje, fra Kongegravene (skrevet paa Vers og afsendt fra Seminariet der. ) - I Løverdags Middag kom jeg her til Basnæs, Vejret er jo dejligt og Varmen her ved Søen ikke saa trykkende. Tak for de tilsendte Breve, eet af dem var imidlertid kun en tydsk Lotteriseddel, eet derimod, efter Udskriften at dømme sendt mig fra Heiberg, nemlig hans Indbydelse til at indsamle for Afbetalelse af Overskous Gjæld; i Kjøbenhavn kunde jeg vel have taget mig noget deraf, men her paa Reise gaaer det ikke. Til den 18 eller 20 de Juni bliver jeg vel paa Basnæs, saa begynder den jydske Reise, rimeligviis mod Silkeborg, dog derom skriver jeg nærmere og beder at alle Breve som indtræffe hos mig, maa, indtil videre sendes til "Basnæs ved Skjelsjør". Krigs Efterretningerne interesserede mig meget! Gid med Sommerens Slutning Krigen være sluttet og Freden lyse over Landene. Hils dem alle i Hjemmet, Børn og Børnebørn. Jonna tager vel nu snart til Christinelund, følger hendes Moder med derud? Om hende veed jeg slet Intet og hun var ikke vel da jeg forlod Byen. Nu, Gud glæde og bevare dem Allesammen.

Med sønligt Sind

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 166-68)