Dato: 28. maj 1859
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Idet jeg til enhver Tid vil beholde i kjærlig Erindring det velgjørende Indtryk, det gjorde paa mig at høre Dem foredrage Deres skjønne poetiske Eventyr med saa megen Inderlighed og Følelse, beder jeg Dem venligst at modtage medfølgende lille Mappe.

Det vilde være mig kjært, om De ofte maatte have Leilighed at benytte den, for at skrive Deres Manuscripter. - Ifald da Mappen undertiden skulde være stolt af at være Bærer af de skjønne Tanker, som De maatte betroe den, saa ligner den deri Blækhuset, hvis Historie De var saa venlig for kort Tid siden at meddele en lille Kreds af gode Venner. Imidlertid haaber jeg, at De ikke af den Grund vil tage mindre venligt imod den, naar jeg tilføier, at jeg har gjort mig en Fornøielse af at udføre dette lille Arbeide for at bevidne Dem min Beundring og Høiagtelse.

Deres hengivne

Dorothea Melchior Rolighed d: 28de Mai 1859

[udskrift] S T

Herr Professor H.C. Andersen R af D m m

Tekst fra: Niels Oxenvad