Dato: 1. oktober 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den l October 1858.

[Skrevet på skrå over venstre hjørne:

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

Kjære Ven!

Fra Basnæs fik jeg ikke skrevet til Dem i det at jeg der var opfyldt af et nyt Eventyr, og i dette gik al min Skrivning op. Da jeg i Mandags reiste ind til Byen og holdt ved Sorø Banegaard, saae jeg til alle Sider for at finde Een der kunde bringe mit Kort, som Hilsen til Dem, jeg havde det i Haanden og havde nær givet det til een af Eleverne, men i det jeg vilde gjøre det, kom der Betænkning over mig, jeg syntes at det var saa underligt at sende et Kort med en / aldeles fremmed, men med Tankerne, var jeg hos Dem og Deres kjære Kone, det jeg tidt er om det ikke fornemmes af Dem; tak begge To for de smukke Timer jeg sidst tilbragte; Gud skee Lov at Deres Kone var saa vel, som hun var, ogsaa De selv saae rask og glad ud! - Foruden det ny Eventyr: "Diamanten", omskrev jeg det lille Stykke: "Børnesnak", som De kjender og fik nu derind i, den tredie Hovmods Djævel, den hos "Aands Adelen", De husker jeg havde "Blodets" og "Rigdommens", dernæst skrev jeg ogsaa en Skildring af Ragaz, saa at De seer at jeg i de fem hele Dage jeg blev paa Basnæs, har jeg været / ganske flittig. Af Aviserne seer De nu at næsten Alle ere begeistrede for Pepita, rigtignok udtaler det sig vel larmende for hendes Comediespil i Bøghs Farce, og det har ikke stort at sige, hun spiller Comedie, som enhver livlig Natur kan gjøre det, men det er hos mig hendes Person i Dandsen, der øver en forunderlig Magt ved Originalitet og Skjønhed. Hartmanns Opera "Liden Kirsten" vil nu da endelig engang komme frem igjen med en tildeels ny Besætning, det er en deilig Musik, ægte Dansk, fuld af Duften fra Bøgeskov og Kløvermark. Jeg humper i denne Tid, jeg har stødt / Hul paa mit Skinnebeen og det er nok Noget, som drager ud i Uger, før det kommer sig. Glæd mig ved Leilighed med Brev, thi selv kommer De vel ikke ind for Pepitas Skyld. Excellensen Collin bad mig bringe hans Hilsen ligesom Hartmanns, de ere netop igaar fløttet ind fra Roeskilde. Bournonville har componeret et nyt Ballet-Divertissement; "Blomsterfesten i Genzano". Kometen straaler i disse Aftener i al sin Herlighed, men den har De da ligesaa god ude i Sorø, men heller ikke bedre end vi har den. Hjertelige Hilsener til Deres kjære Kone; ogsaa Pigen vil De give en Hilsen fra mig, Stakkel! hun var saa bedrøvet for sin Søster.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 512-15)