Dato: 29. juli 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 29de Juli 1858

Kjære Ven!

Med Deres kjærlige Brev for mig fra Brunnen, tænker jeg idag at løslade en lille Brevdue, som kan træffe Dem i Dresden og tilkurre Dem en venlig Hilsen fra Bøgeskoven og de grønne øer. Vi har havt deilige, kun undertiden vel varme Sommerdage her i Sjælland; nu er her kun 13° i min Havestue. Her er Feriestilhed; men vi see endeel Fremmede. Det glædede os ret, at De fandt Dem saa oplivet og [og] forfriske t af Bjergluften og Reiselivet. Det er en sjælden Lykke saaledes at kunne flyve Verden igjennem og dog allevegne føle sig hjemme og i fortroligt Forhold baade til Naturen og til Menneskene. Paa den Maade kan De blive gammel, uden at ældes, og næsten virkelig optage Fuglenaturen i Dem. Vi Andre leve os mere og mere ind i Sneglenaturen. Bojesen, som jeg skal bringe Dem en venlig Hilsen fra, er vel fremdeles i Bedring, men hans Fremgang er liggende; kun ved Hjælp af en Rulleseng kan han kjøre sig selvom i Stuen; han holder sig desuagtet aandelig livsfrisk og virksom. De finder ham neppe paa Benene i September, naar vi glæde os til at see Dem her. Svanes har det godt og faae i denne Tid Besøg af nogle Venner her fra Sorø. Det er rigtignok i Nærheden af Viborg, Svanes boer. Landsbyen hvori de boe, hedder Hjermind. Et Besøg af Dem vilde blive til stor Glæde i Præstegaarden. Black er bleven const. Landphysicus i Veile Det er slemt at vi skal miste ham. Af Avisen har De vel seet, at Hall har overtaget Udenrigs-Portefeuillen og Andræ er gaaet af; men Krieger bliver Finantsminister. Uagtet alle Indrømmelser til det tydske Forbund, kan vi vente Execution og al mulig Fjendskab fra den Kant. Man er imidlertid her frisk og freidig tilmode. Festerne i Anledning af Grundloven og i Frederits ved Landsoldatens Afdækning vidne om, at her er en Aand tilstede, som ikke vil lade sig kue af det tydske Overmod. Ved Theatret lader det til, at Høedt og hans Parti fremdeles faaer Magten. I Literaturen er der stille. Et Par nye Forfattere vil dog nok fremtræde, en Anonym, som De nok kjender noget til (jeg havde nævnt ham, men strøg det over), og en Dodt fra det Holstenske, men dansk. - B. Bjørnsens »Halte Hulda« synes mig aldeles mislykket; han er, hvad jeg befrygtede, bleven Manirist og i ensidig Stræben efter Sagaformens og den ravnorske Indesluttethed og Sammentrængthed er han næsten uforstaaelig, medens han vel neppe heller i vor Tid vil finde stor Sympathie for Sagatidens skumle Frændehævn og Mordbrandshistorier, hvis enkelte storartede og tragiske Træk allerede anskueligt nok fremtræde i Sagaerne, uden at kunne vinde i Betydning ved den dramatiske Behandling. - En skandinavisk Nytaarsgave til Udgangen af næste Aar forberedes af en Mag Phil. Kullberg fra Upsala som De nok kjender, og en dansk til Nytaar af G. Rode. - Kjender De en Mdlle Rosalie du Puget, som oversætter os paa Fransk? mon hun har Dygtighed dertil? -

En Frøken Lange og hendes Veninder, nogle unge Damer i Byen, som sværme for Dem, har jeg havt den Fornøielse at gjøre meget lykkelige ved at tildele dem Deres U dklipninger. Jeg kan behøve et lille Magazin af disse Deres Værker, til alle dem, der nu vil komme med Ansøgninger. Kom nu selv frisk og glad med Bjergluft og ny Eventyrduft i Sindet her tilbage, naar Skoven staar i sin Efteraarspragt! De hjerteligste Hilsener fra os begge.

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter