Dato: 21. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 21 Mai 1858

Kjære Hr Wiedemann

Det forundrer og bedrøver mig at jeg aldeles ikke hører fra Dem; jeg kan slet ikke forstaae det!

Omtrent den 28 Februar sendte jeg Dem i trykte ark mine "nye Eventyr og Historier", første Hefte, senere skrev jeg, een eller to Gange, jeg fortalte om den store Afsætning denne min sidste Bog fandt i Danmark, at i lidt over en uge var her et Oplag af 2000 Exemplarer udsolgte, aldrig er noget tidligere Arbeide af mig blevet mere paaskjønnende modtaget. Heller ikke fra Hr Helms hørte jeg; til ham formoder jeg De har givet Arkene, der maa være komne i Deres Hænder; i første Samling maatte vist være Eet og Andet, selv kan jeg ikke vide hvilket, der maatte være at spørge mig om. Eventyret "A.B.C.Bogen", mener jeg kan slet ikke oversættes og / maa vistnok ganske udelades i den tydske udgave, "Suppe paa en Pølsepind" trænger til et par Anmærkninger, som Hr Helms velvillig kan give. Den tiende Mai sendte jeg Dem i Udhængs Ark andet Hefte af "nye Eventyr og Historier", dette er først i disse sidste dage kommet ud, 4000 Exemplarer ere trykt og det synes, som dette andet Hefte har og faaer samme glimrende Afsætning her hjemme som det tidligere. I dette finder De det største Eventyr jeg endnu har skrevet: "Dynd Kongens Datter", det vilde godt kunde udgives, som en Bog for sig, saaledes som: "Billedbog uden Billeder" og da de Fleste, som alt kjende det, sætte det blandt der allerbedste af mine Eventyr, kunde det maaskee i Tydskland ogsaa vinde en Gunst, som ovennævnte Bog har vundet det. Kritiken stiller disse to Samlinger ubetinget høit, som et nyt Stadium i min Digtning, og jeg beklager derfor at det er Deres Plan, om jeg har forstaaet Dem, at De vil, sammen med den Rest af Historier, fra illustreret Udgave, levere dem strax som en Cyclus i "samlede Skrifter". Det havde været mig, som Forfatter, gavnligere, om disse to Hefter vare selvstændigt udkomne som en Bog for sig og siden gaet ind i "samlede Skrifter". Mine Eventyr og Historier" have i Tydsk Litteatur en saadan Plads at jeg ikke kunde tænke mig andet end at min tydske Forlægger, snarest, ligesom min danske vilde skynde sig med at give Publicum hvad Nyt og Godt jeg i denne Retning bragte;

fra mange Venner i Tydskland hører jeg samme Forundring som min udtalt, og jeg kan slet ikke forstaae Deres Bestemmelse, kjære Hr Wiedemann, i denne Henseende, det bedrøver mig om jeg deri skal søge en Mange paa Interesse for mig og / mine Arbeider. Lad nu snarest et par venlige Ord fra Dem klare denne Sag, jeg slutter mig saa gjerne tillidsfuld til Dem, ønskede at vi som Venner mødtes og virkede i vort litteraire Møde. Siig mig nu naar "Eventyr og Historie" udkomme og om det bliver en Bog for sig, eller om den lægges hen i samlede Skrifter?

Det er mig da naturligviis om at gjøre at mine tydske Læsere blive gjorte opmærksomme paa at det er den nyeste Virksomhed fra mig; "Dyndkongens Datter" ønsker jeg begynder eller slutter Bindet. - For Øieblikket er jeg paa Basnæs, en Herregard ved store Belt, jeg bliver her kun Pintsen over og reiser da til Kjøbenhavn, der venter jeg nu sikkert eet aabenhjertigt og glædeligt Brev fra Dem, det De kan skrive paa Tydsk, thi naturligviis forstaaer jeg det, som var det i mit / i mit [!] Modersmaal; jeg opholder mig i Kjøbenhavn ikke længer end til den 16 Juni, da reiser jeg, om Gud vil, til Schweitz, men kommer ikke til Leipzig, før mueligvis, paa Hjemreisen hen i August.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 225, billed 6601-05)