Dato: 10. april 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 10de April 1858.

Kjære Ven!

De er et lykkeligt Menneske! naar de rager i en Rendesteen, finder De strax Perler og nu har De jo fundet en Ædelsten i - Dyndet. Det er en velgjørende Phantasus, der saaledes holder os Roser for Næserne, hvor det stinker værst i Verden, og viser os en kongelig Herlighed og en smuk Prindsesse i Dyndet* Det skal fornøie mig at see hende efter den Storvask og de 6 Skyllinger, De har foretaget med hende. Jeg har saamegen Kjærlighed til hendes ældre Søskende og saamegen Tillid til hendes Afvaskers Smag og fine æsthetiske Lugt, at jeg er vis paa, der hverken ved hende eller det halve Kongerige, hun sagtens medbringer, klæber mindste Plet fra hendes kongelige Faders Heelstat. Med vor egen Heelstat er det jo Dynd, gid nu Deres Prindsesse kunde vise os hvad godt og skjønt der kan komme ud af et saadant Rige! Lykke og Velsignelse til det nye Livsaar, De har begyndt! Det er maaskee inconseqvent, men hvor høi Pris jeg end sætter paa, at man er født, som Betingelsen for alt Liv og Begyndelsen paa det, der er værd at leve, bryder jeg mig dog ikke meget om Fødselsdage. Den 2 den April huskede vi desuagtet paa, ogsaa med Hensyn til den fredelige Anden-Aprils-Helt paa Storkeryggen, som jo er Vignet paa Deres Eventyr og Historier.

Dannebrogsmandskorset var nær kommet den Dag. Den Paaskjønnelse fandt jeg kjøn og i sin Orden. Venligst Hilsen og Lykønskning fra os begge! Først i Mai agte vi at komme til Kiøbenhavn og blive der en halv Snes Dage i »Dannevirke«. Der kan vi da maaskee høre det nye Eventyr, og saa atter et nyt her i Pintsen! Bring Deres gamle Excellence min venligste Gjenhilsen! - Med Prof. Bojesen er det sørgeligt. Man frygter for, det bliver til en Typhus og dertil er Saaret opbrudt og over en Alen langt. Han ligger nu taus og stille hen og megen Smerte lider han nok ikke.

At Theatret ikke slaaer Hauch ihjel, var mig en glædelig Tidende. Mig vilde den Post ødelægge og Dem maaskee med, hvorvel De jo, naar det skal være, kan være practisk som Pokker. Jeg var ogsaa practisk i min Directortid, men det tog paa Kræfterne, og eet Aar til havde jeg udholdt det. - Nu et fremdeles lykkeligt Privatliv og Digterliv, med friskfarvede Psychevinger, hvad enten det flagrer over Blomster eller løber i sin Larve gjennem Dyndriget - for atter at flyve hen over Verden i Solskin og Sommerluft!

Deres hjertelig hengivne B.S. Ingemann

* at hun er smuk har jeg allerede hørt af Andre.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter