Dato: 9. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 9 April 1858

Kjære Ven!

Nu ere vi allerede noget inde i Udstillings Tiden og tør vel altsaa snart vente at see Dem og Deres Kone, jeg længes efter Dem begge og flere Gange har jeg været paa Nippet til at sætte mig i Banevognen og flyve til Sorø, nu kommer jeg der dog vist ikke før til Pindse eller naar jeg i Juni reiser til Schweitz. Mit nyeste Eventyr: "Dyndkongens Datter" har jeg omskrevet og atter omskrevet hele sex Gange, nu bliver det ikke anderledes, jeg haaber at faae Glæde af det og troer at De og Deres Kone ville regne det til eet af mine bedste. / Det udgjør omtrent fire trykte Ark og vil saaledes, i Forening med et lille Eet: "Hurtigløberne" udgjøre andet Hefte af "ny Eventyr og Historier", det jeg tænker paa at sende ud i Verden allerede nu til Pindsen. Der er smukke Ting iaar paa Udstillingen, dog eet af de Arbeider, som Flere ere indtagne i, nemlig Ægirs Gjæstebud, vil ikke tiltale mig, alle Personerne ere, med Undtagelse af Heimdal, som vare de Portrætter af Fiskere ovre paa Vestkysten, Siv seer ud, som en sund Meierske. - Af Provst Tryde er der et smukt Portræt, mange gode Søestykker af Melby, ja i de meest forskjellige Arter finder jeg tiltalende Arbeider, De vil blive tilfreds. Fra gamle Collin har jeg venlige Hilsener til Dem, han vedbliver, Gud skee Lov, at være rask og tilfreds. / Med Boyesen i Sorø er det nok igjen ikke saa godt siger man. Er det Tilfældet?

Den anden April feirede jeg da med Stuen opfyldt af Blomster, ja saagar et stort Orangetræ med Frugt paa, erholdt jeg. Fra Udlandet og her hjemme fra fik jeg mange hjertelige Breve, og Fru Serre i Dresden havde den Dag hos sig der en heel Kreds af Danske, som drak min Skaal i Champagne. Jeg blev ellers den Dag 53 Aar, det er slemt høit oppe, det er over Dørtrinet ind i Storstuen. PaludanMuller kan jeg hilse Dem fra, han besøgte mig igaar, og synes betydelig raskere end tidligere; Hauch seer stadig fornøiet ud, gid han maa kunde vedblive det! -

Og nu min hjerteligste Hilsen til Deres kjære Kone, ligesom ogsaa / til Bekjendter og Venner i Sorø. Heise seer De vel jevnlig, han er den jeg fra Sorø oftest møder i Kjøbenhavn, hvorhen Ungdoms-Hjertet drager ham. Bliv nu rigtig ved at være frisk og vel og gid vi sees snart i al Glæde.

Deres hjertelig hengivne

H.C. Andersen

til Konferetntsraad B. S. Ingemann Ridder af flere høie Ordener.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 482-85)