Dato: 8. september 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

No 1.

Kjøbenhavn den 8 Sept. 1840.

Kjære Ven!

For længe siden skulde De have hørt fra mig, tidligere alt have modtaget den belavede Novelle, men jeg er i denne Tid en slet Brevskriver og hvad værre er, slet ikke producerende Digter; Livet har for Øieblikket bundet mig fast med saa mange fine Traade der drage mig i hver Nærve; jeg har følt mig saa ilde ved min hele Omverden; Fru Heibergs Opførsel mod mig, der altid var hende god, Heibergs, jeg veed ikke hvad jeg skal kalde det, har givet mig Ulyst til Alt, det er kun en Overgang, men jeg har dog været i det Humeur at jeg forleden alt var bestemt paa allerede denne Løverdag De modtager dette Brev at reise med Digteren H. P. Holst og saa lade «Maurerpigen» skytte sig selv, men Collin raadede mig paa det bestemteste til, ikke at gjøre det, men oppebie og selv drive paa, de to første Forestillinger; det er sandsynligt at Stykket nu kommer frem sidst i denne Maaned og da reiser jeg den 7. November til München hvor jeg træffer Digteren Holst og vi gaae da sammen til Italien og Sicilien, det vil da beroe paa Krigsurolighederne og paa mine Finantzer om jeg kommer videre, mit Ønske er til Grækenland og Orienten og her tilbage om et Aar.

Under alle disse gjærende Tanker har jeg tænkt paa mit Løfte til Dem om en Novelle, jeg har skrevet netop en tredie Deel færdig, men jeg føler mig for Øieblikket aldeles ikke oplagt til at fuldende den, Motiverne har jeg vel ganske i Hovedet, men mit Sind er ingen rolig Søe, der kan give Tankerne Afspeiling. Hvad gjør vi altsaa? Jeg har fundet paa Raad! Jeg sender Dem her en ny Samling af min Bi1ledbog uden BiIIeder, som jeg har skrevet en Indledning til, sæt den i Nytaarsgaven, dette mit Brev maa De naturligvis ikke 1ade indrykke, især da jeg heri omtaler Heiberg efter den Stemning hvori mit Mismodsætter mig; - Lad mig vide om jeg skal skaffe Dem Billet til Opførelsen. af Maurerpigen. Hils den kjære Talis Qualis. han faaer Brev fra mig før jeg reiser. Kan De lade mig raae en 2.den Correctur af Billederne, men før den 7 November, da vil jeg gjerne læse den!

Hils alle kjære svenske Venner, hvoriblandt fremfor alle ere Grev Barcks.

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen.

N:o 2.

Kjære Ven.

Jeg omtaler i det foregaaende Epistel «en Indledning» til denne Ny Samling, men ved idag nøiere at overveie dette, troer jeg det bliver rigtigst at De selv tilføier een saadan og det saaledes, De siger at forrige Aar udkom i Danmark en lille Bog: Billedbog uden Billeder, selv veed De at den vakte Opmærksomhed og har jo behaget i Sverrig, Fortsættelsen er ikke udkommet endnu, men jeg overdrager Dem til Deres Nytaarsgave i Stedet for en Novelle, Fortsættelsen, der nu maaske, da den svenske Oversættelse jo udkommer af første Hæfte, kan have større Interesse. Men jeg lover dog at De for de mange Læsere som ikke kjende hiin maa, for at gjøre Ideen tydelig lade aftrykke foran denne Ny Samling, den danske Indledning til første Hæfte, hvorledes Maanen kommer til den unge Maler og lover hver Aften at besøge ham, efter denne med mindre Typer trykte Indledning, kan De altsaa strax begynde med den 21 Aften. Vil De gjemme Manuskriptet, De skal næste Løverdag erholde mere! Men send mig anden Correctur.

Venskabeligst

H. C.Andersen.

P. S.

Correctur maa jeg have, er jeg reist da send den til Asessor E. Collin. Adressen er Conferentsraad Collin i Amaliegade i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm