Dato: 2. april 1858
Fra: Henrik Hertz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 2. April 1858

Modtag min venlige Tak, kjære Ven, for Tilsendelsen af Deres nye Eventyr.

Men fortæl mig dog, hvad det er for en ny Befordring, De har opfundet for Deres Bøger og Brevpakker. Dersom den er lige saa sikker, som den er bekvem, vil jeg strax adoptere den. Igaar Middags meldte der sig to Landsoldater hos mig og overrakte mig en Pakke med Udskrift til mig, som de begge havde fundet paa Gaden i Nyhavn og derfor begge vilde aflevere. Det var nu en stor Lykke, at den kun blev fundet af de to paalidelige Folk; thi var et helt Kompagni kommet forbi, saa var nok hele Mandskabetk ommet marcherende op til mig. Jeg kan nu nok tænke mig, at De i en smal Vending har kastet Pakken ud af Vinduet, i Tillid til, at den vilde optages og befordres af en eller anden medlidende Sjæl. Men kan man virkelig her i Byen behandle Bøger og Breve som Børn eller Dragedukker, der sættes ud og siden optages og befordres videre af Forbigaende? Skal man blive staaend eog passe paa, indtil En kommer og tager det henlagte op, eller kan man ubekymret gaa sin Vej? Man kan dog vel ikke drages til Ansvar for en saadan Handling, som om den ar umoralsk eller mod Lovene?

Jeg kunde gjøre endnu mange flere Spørgsmaal, da jeg er ganske indtagen af denne nye Befordringsmaade. Jeg har en Fandens stor Pkke liggende, der skulde til Randers med en Skipper. Men vidste jeg,a t den med nogenlunde Sikkerhed kunde sættes ud som en Dragedukke, saa skulde det min Tro ske.

Ihvor Alting er, saa ønsker jeg, at Enhver, hvem et saadant Fund bliver tilsendt, maa, ved at aabne Pakken, faaet et saa smukt Indhold som jeg denne Gang.

Deres hengivne

Henr. Hertz

Hr. Prof. H. C. Andersen

P.S. Undskyld, at jeg sender Dem dette Brev paa den gammeldags Maade. Men jeg har endnu ikke Færdighed i den nye.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter