Dato: 5. februar 1858
Fra: Studenterforeningens Seniorat   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I Studenterforeningens Seniorat, d. 5te Febr. 1858.

Hr. Professor Hans Christian Andersen, Ridder af Danebrog. m.m.

Den Tak, der i Løverdags Aftes efter endt Oplæsning lød for Dem, var ikke et Udbrud af en blot øieblikkelig Erkjendtlighed; men, ligesom De gav os Noget af blivende Værd, saa staaer ogsaa Taknemmeligheden i Forhold dertil; og vi vide nu af Erfaring, at Deres Ord blandt Studenterne fandt den Gjenklang, som De har vakt og maa vække hos Enhver, hvis Hjerte og Sands er aabent for det Sande og Skjønne.

Studenterforeningen, der derhos er stolt af den Opmærksomhed, der vises den af Mænd, som Fædrelandet skatter høit, sender Dem derfor herved sin hjerteligste Tak for den Aften, De i Lørdags skjenkede os.

Med særdeles Høiagtelse

Deres ærbødige og hengivne

H. N. Hansen. Gabriel Heiberg. A. Lange.

Chr Bentzon. H A Pedersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost