Dato: 13. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 13 October 1857

Kjære Ven!

Det var venligt af Dem at De saasnart efter Modtagelsen af min Skrivelse, sendte mig Brev igjen; paa en stille Herregaard, som Basnæs, er et Brev en Begivenhed, en Blomst man faaer lagt ind mellem de eensformige Blade, og nu et Brev fra Dem, et aandeligt Besøg af hver man holder af, er saa oplivende; jeg finder det meget eensomt og stille denne Gang ude paa Landet og kun ved at leve tilbage i Dagene jeg tilbragte i Engeland og ved at bringe disse Erindringer paa Papiret finder jeg min egentlige Leven, et nyt originalt Værk vil ikke springe frem! der svæver mig vel i / Tankerne, Characterer, Situationer, oplevede Momenter, Kjød og Blod til en heel Roman, men Sjælen, Ideen er ikke givet og saa ere de øieblikkelige Skikkelser kun henfarne. Fra Eventyr Verdenen kommer saa tidt mangen lille Historie, men naar jeg kritisk beseer den, saa kjender jeg den i sit Indre fra hvad jeg allerede har givet og saa lader jeg den fare hen igjen. Nu,jeg faaer vel vente! -

Imorgen var det min Bestemmelse at tage ind til Kjøbenhavn, men Fru Scavenius har saa venligt bedet mig at forlænge Opholdet her et Par Dage, da hendes svagelige Broder er her og synes at glæde sig ved mit Selskab, jeg har da lovet at blive til paa Løverdag; dette skriver jeg til Dem, for at da ikke, hvis Tilfældet blev, som De i Deres Brev sagde, kunde være mueligt at De Onsdag maaskee spadserer ud til Banegaarden, dette vilde jeg nu forhindre at De skulde gjøre forgjæves; jeg flyver først forbi med Middagstoget næste Løverdag. Cholera synes ikke at ville forlade Kjøbenhavn, og desværre, tager den jo til i Slagelse. Veiret er saa forunderligt varmt, igaar var det jo aldeles Sommer. Her er megen Sygelighed her i Egnen, jeg kan ikke ret rive Tankerne derfra. Hils paa det hjerteligste Deres kjære Kone, ligesom ogsaa Harders, Blaks og Zeuthens. Det gjør mig ondt for Rector Boyesen, en Byld er en slem Ting, jeg har ifjor Vinter saa særdeles prøvet disse Smerter! - I Maanedsskriftet, seer jeg staaer en Anmældelse af "At være eller ikke at / være", hvorledes mon den er? Jeg faaer ikke Skriftet? Er den glædende eller nedslaaende, skrap eller tam? Dog det har mindre at betyde paa en Tid man omdandses af de tre Plagegudinder Re - Ra - Rine, som De jo kalder dem!

Nu lev vel! Deres hjerteligt

hengivne H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad

B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 449-52)