Dato: 9. oktober 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 9 October 1857

Kjære Ven!

hjertelig Tak for Deres venlige Brev! siden jeg modtog det har jeg, saa temmeligt, tilbragt Tiden med at nedskrive Indtrykkene fra mit sidste Besøg i Engeland, og troer at det kan have nogen Interesse, det er blevet et Par Ark. Her er hyggeligt og godt paa Basnæs, jeg føler mig velkommen, som hos Dem og Deres Kone, dog lider jeg hele Tiden af en Fornemmelse, som laae jeg i Qvarantaine,jeg længes efter at komme i Rolighed i mit kjøbenhavnske Hjem. Det er nu min Bestemmelse, om Gud vil, at jeg i næste Uge, nemlig med Godstoget paa Onsdag tager til Byen, da har jeg netop været fra den i en heel Maaned. /

Enkelte Cholera Tilfælde, og saa godt som dagligt, høres vel derinde, men jeg troer at Luften her i Egnen er ikke bedre, i detmindste har jeg, indtil i de sidste to tre Dage, altid følte mig som var jeg ombord paa et Skib, ganske som jeg fornam det under den forrige Cholera-Epidemi. Efteraaret kommer nu ogsaa med stærke Skridt, Løvet falder og det blæser ganske ordentligt, store skumhvide Bølger vælte gjennem Beltet, Krager og Alliker flyve i store Skarer skrigende om Huset, det er forbi med Sommerlivet. Jeg glæder mig til at De igjen vil tage fat paa Deres Livs Historie og ønsker at jeg maa leve og læse den; maaskee, under Nedskrivningen kommer Musen til Besøg og fortæller Dem og os een ny Digtning. Gud bevare Dem rask / og glad! gid jeg endnu mangt et Aar maa see Deres og Deres Kones milde Øine! min kjærligste og hjerteligste Hilsen sender jeg. Seer De Pastor Zeuthen og Dr Black bring mig da ogsaa i Erindring hos dem. Dette er et magert Brev, men Livet uden om mig her frembyder ikke noget at meddele, Dagene glide stille i hinanden, hele Formiddagen sidder jeg paa min Stue, læser eller skriver, gaaer saa, før Frokosten, en Tour gjennem Haven eller langs med Stranden; siden læser Miß Dunloup Engelsk med mig, det optager en Time, saa løber jeg igjen omkring og da er Middagstiden; kun om Aftenen ere vi alle samlede, det vil sige tre Damer, to Børn og jeg, stille huuslig; desværre savnes Musik. - Paa Onsdag flyver mit Blik over Sorø-Søe til Deres lille Skov-Slot! Lev hjertelig vel! Deres

hengivne H.C. Andersen

til

Konferentsraad Ingemann. /

[Udskrift:]

Til

Konferentsraad B. S. Ingemann

Ridder af flere Ordener

i

Sorø.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 445-48)