Dato: 29. september 1857
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø 29de Sepbr 1857

Kjære Ven!

Tak for Deres hjertelige Brev og for den Venlighed, hvormed De ogsaa dennegang fandt vor Pavillon hyggelig, trods Dampene udenom den fra Sø, Grøfter og Cloak! Vi har endnu, Gud skee Lov, holdt os friske - jeg regner ikke en lille - Rhe - men Frugt, mærker jeg, skal jeg hverken spise raa eller kogt. Deres Stemning eller rettere Nedstemning i denne Tid forstaaer jeg meget godt, det er Poesiens Hovedfactor i Dem, der overmander Deres Villie og behersker Dem istedetfor, som i Digtningens Perioder, at beherskes af Ideen. Den kan ligesaalet gjøre Dem til Helt. Den har jo - med Æren, Berømmelsen og U dødeligheden i Verden for Øie mangfoldige Gange ført Dem over de dybeste Afgrunde paa Dampdæmonens Vinger. Flyt det høieste Livsmaal kun en Tomme udenfor vor lille Planet og dens Døgnflueliv - og De farer som en Helteaand engang ligesaa freidig gjennem Hades-Regionerne, som nu gjennem vore Myretuer og Menneske-Bistader. Jeg er endnu af den Mening, at De kan være Helt hvilket Øieblik De vil med Phantasiens og Lidenskabens Energie. Det gjælder kun om at stille sig Livsmaalet paa det rette Sted paa eller udenfor vor lille Planet.

Alt er her omtrent som De saae det. I Anledning af Byens» Pærehestemarked« holdtes der Raad i Sundhedscommissionen og det blev besluttet, at hverken Heste eller Køer maatte tilsøle Torvet - Køerne vare farligst. Den executive Magt i Sundhedscomissionen drev det dog kun til, at baade Heste og Køer bleve paa Torvet, men skiftede Plads, saa at Hestene kom nærmest ved Øvrighedens Bolig og Køerne ved den øvrige Commissions og de ringere Borgeres Boliger. See! det var dog et Foretagende!

- Om Udgravningen af den Søstump, der er bleven Sump, forhandles der nok med vedkommende Autoriteter til Faren er forbi og Alt kan blive ved det Gamle. Vi er conservative vi constitutionelle frie Borgere, naar det gjælder om at sætte Noget i Værk.

Jeg begynder nu at tænke paa en Vinterbestilling og har atter fremlagt Udkastet til min »Levnetsbog« til mulig Behandling, hvis jeg ikke som, saa tidt er skeet, skulde faae overveiende Kjærlighed til en anden Idee. Gid De nu ogsaa snart sad midt i en Production, der heelt kunde befrie Dem fra alle Sundheds eller Usundheds-Tanker! Nu kommer jo ogsaa Orion med sit Stjernesværd og bekæmper Naturnødvendighedens vilde Tyr. Han bringer Kraft og Spænstighed i alle nordiske Nerver. Lad os høre fra Dem! Hjerteligst Hilsen fra os begge! Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter