Dato: 29. december 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papiret] Basnæs ved Skjelskjør den 29 December 1857

Først min hjerteligste og bedste Hilsen
til Dem, Deres Moder og Søster! tak
for det gamle Aar og gid at et rigt og
godt Leveaar maa oprulle for
os Allesammen. Forstemt forl[od]
jeg Byen, ærgret ved det Prolog[?]
Vrøvl jeg der havde, og jeg kan jo
ikke sige at Landlivet i den
Tid har opmuntret mig. Veiret
ellers deiligt og der var hyggligt
og godt hos Ingemanns hovr jeg
blev fra Fredag-Middag til Søndag
morgen. Her paa Basnæs er en
temmelig stille Juul, men desmere
rundt paa de nærmeste Gaarde;
det morer mig ikke at kjøre langt
med Heste og være ude til seent
paa Natten, derfor har jeg udbedet mig, /
at maatte blive hjemme; Udsig-
ten fra mit Vindue ud over
store Belt er mit kjæreste Skue,
i flere Dage væltede Søerne
skumhvide, nu er det saa blikstille
som paa den deiligste Sommer-
dag. Da jeg var i Sorø besøgte jeg
Rector Boyesen, der endelig er
uden Fare, men endnu i en
heel Maaned nødes til at holde Sen-
[g]en; jeg kunde gjerne ogsaa have
et tilsengs og ligge der;
[i for] gaaars, idet jeg havde det Uheld
i halv Mørke at løbe mod en
ophængt Jernstang, fik jeg
et Slag lige over Tindingen
saa denne hævede op og jeg endnu
i Dag fornemmer nogen Smerte,
men det har neppe noget at
betyde da jeg ikke lige strax fik
ondt. - De, Deres Moder og Søster er
vist anderledes paa Flugt i Julen end /
jeg, de tage nu et Par Gange udenfor
Sjælland, mindre kan det ikke være!
ud til Amagerland, til det heeringske
Slot "över Vandet". Hils dem
iøvrigt Alle derude og faae kun
Deres Moder rigtig med, hun vil
have godt deraf! - Jeg vilde ønske
at hun havde Udsigten her fra mine
Vinduer, den er i Dag saa mageløs
oplivende, og mange Fartøier ligge
ude paa den mælkehvide Sø;
en tynd Riimfrost ligger s[om]
et Slør hen over det grønne
Græs og de sorte Krage flyve
skrigende gjennem Luften. See
det er Begivenheden her paa Landet,
vi vide ikke noget om "Hr Høedt",
ikke noget om "ny Ballet" eller
alle de Herligheder Byen har til
afvexlende Conversation. Nu har
De vel faaet Gas i Deres nederste
Deel af Huset og dette selv staaer fast
og sikkert som altid, medens Trapperne /
straaler i festligt Lys? Jeg maa
en Aftenstund hen at see hvor-
ledes det tager sig ud. - Det vil
nok blive omtrent den 3de Ja-
nuar at jeg kommer til Byen,
De veed at det den 6te er den
' gamle Collins Fødselsdag og det
er Maalet især for Hjemkom-
sten. Nu lev hjertelig vel, Alle
-sammen, snart i det nye Aar
sees vi, og mit næste Brev - ja
vil Gud - det bliver da først fra
Udlandet, thi nu kommer jeg
ikke fra Kjøbenhavn før Kukkeren
synger og Skovmærkerne gro!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 219, billed 6588-91)