Dato: 23. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: L. Wiedemann
Sprog: dansk.

Gad's Hill Place near Rochester - Kent

den 23 Juni 1857

Kjære Hr Wiedemann!

Allerede næsten 24 Dage har jeg nu været her i Engeland hos Charles Dickens og føler mig saa tilfreds og lykkelig hos ham og hans høist elskværdige Familie, vi boe i en nydelig Villa tæt ved den gamle Londonvei mellem London og Dover paa Gad's Hill, en Plet der har sin Berømmelse ved Schackspears Falstaf; tag frem Henrik IVde første Deel 1 Act, 2den Scene, der nævnes Stedet. Her modtog jeg imorges Brev fra den kjære Konsul Lorck; Svar paa en Skrivelse fra mig, den jeg afsendte fra Kjøbenhavn den 9de Mai, temmeligt seent altsaa! Da jeg i den lang Tid ikke hørte fra ham, antog jeg at der var Intet at svare, at Dedicationen i min Bog var opgivet og det er den vel ogsaa, jeg er tilfreds dermed. De Exemplarer jeg udbad mig tilsendt forskjellige, dem jeg i et tidligere Brev har nævnt, har de vel godhedsfuldt besørget og tilføiet: fra Forfatteren. Bogen er jo nu forlængst udkommet; jeg spurgte efter den i Köln og der blev sagt at den om nogle Dage vilde indtræffe der; senere har jeg i London bestilt ettydsk Exemplar, da jeg naturligviis er begjærlig efter at see den. lock glæder mig med de Ord at den er godtoversat, tak fra mig ret hjerteligt derfor den gode Hr Helms. Jeg er meget begjærlig efter at høve Dommen over den i Tydskland og er den god, da send mig snarest, i Kryds Baand, et eller andet Blad, det, ligesom Breve til mig, gaae sikkrest til den danske Legation i London: Grev Reventlou-Criminil, 19 Chapel Street, Belgrav Sqv. Hjemreisen fra Engeland lægger jeg over Leipzig, som for at see og tale med Dem - De har vel Opgivelsen af de personer jeg ønskede Bogen tilsendt, øieblikkelig husker jeg kun:

Fru Göthe i Dresden

Fru Majorin Serre i Dresden

Baron Beaulieu Marconnay i Weimar og

Storhertugen af Weimar Carl Alexander.

Kong Max af Bayern, jeg troer at der var til Lægen Conferentsraad Gietl at den med et Exemplar sendtes

Frau von Eisendecker ved Oldenburgin Frankfurth a/M.

dog mit tidligere Brev herom har De vel ved Haanden?

Jeg har med Dickens besøgt Krystalpaladset til den første Händels Fest hvor 2000 Mennesker udførte "Messias", det var storartet i denne feeagtige Tryllebygning; udefter sprang Vandene, Regnbuer zittrede paa Vanddraaberne, Ristori har jeg hørt, og jeg skal en af disse Aftener see Stormen af Schackspear og derudover en givet Forestilling til Indtægt for Jerrolds Enke, hvor Dickens spiller med; han er en sjælden elskelig Personlighed; tag ud af hans Skrifter det Hjerteligste, Kogeste og Livligste, skab dem deraf en Mand og De har hans Billed. Nu lev vel! Hils Konsul Lorck, dersom han er i Leipzig, det jeg efter hans Brev troer, ikke er Tilfældet; bring Hr. Helms min Tak og glæd mig med gode Efterrreninger om "At være eller ikke være". Deres hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Topsøe fotokopi)