Dato: 29. august 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Luise Heiberg, f. Pätges
Sprog: dansk.

[uddrag]

Vær derfor De, som mit Stykkes Skæbne saa meget beror paa, thi Raphaella er den karakter, hvorom alle de øvrige kun grupperer sig, vær De mig god, og tag Dem af en Digter, hvis hele Liv har været en tungere Kamp, end De aner, en Digter, der maaskee dybere føler sine Mangler, end hans hårdeste Dommere har udtalt den. Bidrag Deres til at mit Stykke kommer frem en Gang i Oktober, thi jeg vilde gjerne afsted, saasnart det lod sig gjøre. Tag Dem af en Digter, der altid i ethvert da kommende Arbeide vil erindre sig Dem, som den der har bidraget betydeligt til at hans Snille er blevet mere vakt og modnet.

Jeg stoler ganske paa Dem og venter snart at høre et Par venlige Ord, hvoraf jeg seer De med Venlighed modtager mig til at forelæse Maurerpigen og til at tal med Dem om denne.

Deres af Hjertet Dem hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn den 29 August 1840

Kjære Fru Heiberg!

Strax da jeg kom hjem fra Feyn var jeg ude hos Deres Mand og overdrog ham at bede Dem bestemme en Aften jeg maatte læse mit nye Stykke, jeg har imidlertid intet Bud erholdt, hvorfor jeg, da Stykket nu er antaget til Opførelse, henvender mig til Dem selv; jeg ønskede, før Rollerne bleve omsendte at De skulde kjende mit Arbeide og vilde især gjerne tale med Dem om Hoved Rollen, som kun De kan udføre. Stykkets Plan og Charctererne ere udsprungne hos mig selv, jeg har mere, endnogensinde havdt Theatret i Tankerne og vente ved de Kræfter jeg der tør raade over, et heldigt Udfald.

De veed under hvilke Livsforhold min hele uendelige Udvikling er skeet. De vil ogsaa have erkjendt, hvor gavnlig min Udenlandsreise har været mig, thi efter denne er mine bedre Arbeider fremtraadte, jeg anseer det for overordenligt vigtigt og godt for mig at komme ud igjen men at søge om Reise-Understøttelse, efter allerede eengang at have faaet en saadan, kunde jeg ikke; det heldige Udfald af Mulatten gav mig imidlertid en lille Sum jeg kunde henlægge, denne tillige med de 400 Rbdlr jeg har aarlig, vilnaar jeg nu faaer et Aften-Stykke paa Scenen og det gjør Lykke, sætte mig istand til, for min egen Formue at kunne reise et Aars Tid. Frugten af denne Reise haaber jeg skal blive mig og Hjemmet til Ære og Glæde. Denne Rise er noget der i flere Aar har fyldt min hele Tanke, er det eneste, som har, i mange tunge Timer, givet mig Livs Lyst, den har syntes mig, en halv Umuelighed, men nu er den ikke blot rimelig men høiest sandsynlig; vær derfor De, som mit Stykkes Skæbne saa meget beror paa, thi Raphaella er den Characteer, hvorom alle de øvrige kun grupperer sig, vær De mig god, og tag Dem af en Digter, hvis hele Liv har været en tungere Kamp, end De aner, en Digter, der maaskee dybere føler sine Mangler, end hans haardeste Dommere har udtalt den. Bidrag Deres til at mit Stykke kommer frem en Gang i October, thi jeg vilde gjerne afsted, saasnart det lod sig gjøre. Tag Dem af en Digter, der altid i ethvert da kommende Arbeide vil erindre sig Dem, som den der har bidraget betydeligst til at hans Snille er blevet mere vakt og modnet.

Jeg stoler ganske paa Dem og venter snart at høre et Par venlige Ord, hvoraf jeg seer De med Venlighed modtager mig til at forelæse Maurerpigen og til at tal med Dem om denne.

Deres af Hjertet Dem hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm