Dato: 23. maj 1857
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 23de Mai 1857

Kjære Ven!

Nu har jeg læst »At være eller ikke være« i Sammenhæng og den har glædet mig som et heelt, fyldigt og aandelig rigt Livsbillede, der med poetisk Liv og psychologisk Sandhed udvikler og gjennemfører sin Idee: Gudsbevidsthedens og Udødeligheds-Tankens gjennembrud til levende Tro fra død Viden gjennem Livets Prøvelser og selv ved Dødens Klarsyn, hvor det første Liv kun viger tilbage, for at lade det andet og evige straale heelt ind i Sjælen og vække den udødelige Psyche til fuld Evighedsbevidsthed. Kampen mellem Viden og Tro, saaledes som den netop viser sig i vor Tid, gjør Fremstillingen til et sandt Tidsbillede; De har seet Extremerne i begge de modsatte Livsanskuelser og søgt (for at tale Ørstedsk) Diagonalen af Kræfternes (de timeliges og eviges) Paralelogram. Uden med Usandhed at forlade det Standpunkt, De selv staaer paa, har De med human Kjærlighed seet til begge Sider og indrømmet enhver virkelig aandelig Retning sin Ret, medens De for Deres Tankebilled har draget Linien fra Tilværelsens negative til dens positive Pol. Tak for det indholdsrige Værk! ogsaa fordi De venligt har tænkt paa mig ved Tilegnelsen! Nogle ubetydelige Indvendinger skal jeg maaskee komme med, naar vi se es til Pintsen, som vi glæde os til. - Jeg lader Brevet ligge til min Lucie ogsaa har læst Bogen og da tillige at sige Dem Tak fra hende.

Den 25de Mai

Min Lucie takker Dem hjertelig for »At være eller ikke være«, hun har havt megen Glæde af at læse den. Hun finder, at det Hele samler sig saa ypperligt, at Alt fører til eet Maal og at man har Fornemmelse af, naar man er kommen til Enden, at saaledes maatte det blive!

Deres hjerteligst hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter