Dato: 20. december 1856
Fra: Georg Emil Betzonich   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Helsingør, den 20de December 1856.

Hr Professor!

Af ganske Hjerte maa jeg takke Dem for Deres hurtige Svar, der overbeviser mig om Deres varme Deeltagelse for mig og, hvad der endnu er mig vigtigere, at De ikke er bleven vred ved saa mange og saa store Fordringer. - Det har under hele mit Arbeide været min kjæreste Tanke, at De blev den Første, som saae det, - det vilde været mig ligesom den Velsignelse min kjære Digtning behøvede før den traadte ud i Verden, og bedrøvet giver jeg slip paa mit Haab; men jeg indseer nu at det er min Pligt at tage min Bøn tilbage; thi hvis det kun var Forretninger, der vilde tillade Dem at opfylde den om nogen Tid, vilde jeg intet Øieblik tage andet i Betænkning end at oppebie Deres Leilighed, men da her er Tale om Deres Helbred, har jeg intet Valg. Jeg vover derfor at bede Dem om at opfylde det Løfte, Deres Brev tilsiger mig, at indsende det til Directeuren for det kongelige Theater, med Afkald paa selv at besætte Rollerne.

Hvis Gud skjenker Dem saa megen Glæde, saa godt Helbred og saa lykkelig en Juul, som mit taknemmelige Hjerte ønsker Dem, da vil Deres ikke have eet uopfyldt Suk.

Ærbødigst Georg Betzoni

Hr Professor H. C. Andersen. Ridder af Dannebroge pp. Nyhavn venstre Side No 34 i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 66, 14-15)