Dato: 19. december 1856
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 19 Decbr 1856.

Kjære Ven!

Vi haabe vist, De faaer Bugt med Forkjølelsen inden Mandag og saa, efter det gode venlige Forsæt, sidder her hos os, frisk og glad, 5 Minuter efter at vi har hørt Middagstoget bruse forbi Søen - og saa i et Par hyggelige Aftener fører os videre ind i - om end ikke aldeles ud af - »at være eller ikke være!« Dersom det milde Veir vedbliver, ere vi ikke bange for, at De skal blive forkjølet i Sovestuen, og De skal see Julesolen kan skinne ret kjønt her over den sorte Skov og den lille Sø, der iaar har emansiperet sig og med lystig Brusen brudt sine Iislænker. Hvergang vi see Dem, bliver De selv kjønnere. Det ideale Menneske, kan jeg vide, træder bestandig anskueligere frem, jo mere man lever aandeligt i denne Verden. Det er i sin Orden; man maa virkelig kunne leve sig yngre!

Nu, Gud velsigne Dem og give Dem en ret glædelig Juul, enten vi see Dem eller ikke! - Vi glæde os imidlertid til baade at see Dem og høre Dem! - De hjerteligste Hilsener fra os begge!

Deres inderlig hengivne B.S. Ingemann

Venligst Hilsen til den gamle Excellence - og dem, De veed ere vore fælleds Venner!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter