Dato: 31. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 October 1856.

[på skrå over venstre hjørne:]

til Hr Etatsraad B. S. Ingemann

Kjære Ven!

Paa Holsteinborg blev jeg længere Tid end jeg havde forud bestemt; man holdt saa venligt paa mig og da jeg nu neppe kommer der før hen i Sommeren, saa blev jeg altsaa til igaar og foer med Eftermiddagstoget fra Sorø, hvor jeg var paa Banegaarden en halv Times Tid; jeg længtes nu efter Byen, navnlig efter at see den gamle Collin, men det var mig ganske tungt at staae Deres Hjem saa nær og ikke titte ind; Professor Rothe traf jeg ved Banetoget og bad ham bringe min Hilsen og trøster mig / nu med at faae Dem og Deres kjære Kone at see ved Juletid, i det jeg da, om Gud vil, flyver ud til Basnæs, og vil rimeligviis kunde medbringe tredie Deel af Romanen. Det glæder mig saa meget at De og Deres Kone synes om dette Arbeide, det jeg har en Forestillingen om jeg ikke faaer meget Erkjendelse og Glæde af naar det flyver ud i Verden; man vil vist ikke finde deri, det man nu eengang ellers søger hos mig, og altsaa maa denne Digtning ligesom selv bryde sig en Bane. - Tak for de lykkelige Timer jeg denne Gang tilbragte hos Dem, [overstr: tak] tak for det venlige Sind De og Deres Kone altid modtage mig med! Hils Svanes og / der min lille Gudsøn Daniel. Den nye Gudsøn paa Holsteinborg fik Navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal til dagligdags kaldes Christian; der var Faddere baade fra Sjælland, Lolland, Holstein og Lauenborg; Naturen var saa smuk der ved Stranden, Veiret prægtigt og inde i den gamle Borg selv godt og hyggeligt; jeg fornøiede mig vel paa denne Tour. - Manuskriptet til min Roman har ellers været i Sorø igaar uden at jeg var med; jeg havde for at vide det ret i Behold, ikke lagt det i Kufferten, men i min lille Natsæk hvori mine Ordener, Penge og Sligt gjemtes og var i Vognen paa mit Skjød; da jeg nu steeg ud ved Sorø Banegaard lod jeg Jernbane-Betjenten tage Alt ud, og gik saa at hæve min Reise-Billet, men da jeg nu / søgte mine Sager var Natsækken der ikke, den var blevet i Vognen og denne kjørt afsted til Sorø; jeg stod ganske forskrækket, Toget var ivente, min Billet løst, jeg fik da en Bonde til at løbe til Sorø og han kom netop tidsnok, før Toget gik af og bragte mig mit "Være eller ikke at være!" den var der!

I Dag kom her Efterretning fra Christinelund, Jonna Stampe har igaar faaet sig en Datter og Alt var da, efter Omstændighederne godt. Hils nu kjærligt Deres Kone og lad mig, naar De er i Stemning faae et lille Brev. Jeg har paa Holsteinborg skrevet en ny lille Historie »Klokkedybet«, det er om et Sted i Odenseaa, hvor Aamanden boer.

Nu lev hjertelig vel! Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 413-15)