Dato: 27. oktober 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 October 1856

Kjære Fru Scavenius!

Da jeg tog herud til Holsteinborg glædede jeg mig særdeles til al skulle see og tale med Dem,jeg var vis paa at De kom herover og havde Luzia og Otto med. Grevinden fortalte mig strax at De desværre var Patient, og at hun derfor frygtede at De ikke kom, dette bekræftigedes ved Deres Skrivelse[;] ogsaa jeg fik en saadan, tak derfor, det var smukt og venligt at De undte mig denne Glæde og at De tillige siger mig at jeg er velkommen ovre paa det kjære Basnæs. Dog at komme der nu, her paa har jeg slet ikke indrettet mig og dette er mig nu ganske pinligt. /

Overmorgen er det min Plan al være i Kjøbenhavn, dog vil Gud, da samles vi til Julen, jeg veed at De med Velvillie seer mig, og Deres Brev har gjentaget dette.

Hils den kjære Luzia og min Ven Otto, ligesom ogsaa Frøken Schumacher og den unge Engelænderinde.

Daabsfesten gik høitelig smuk, min lille Gudsøn fik Navnet Frederik Conrad Christian Christoffer og skal daglig kaldes Christian. -

Min ny Roman er jeg nu i tredie Deel med og har givet den Navnet: "At være eller ikke at være", efter Hamlets Sætning.

Jeg var paa Udreisen hertil et Døgn hos Ingemanns, læste for ham / og hans Kone det Skrevne og de var begge opfyldte og glade derved, del haaber jeg ogsaa De, kjære Fru Scavenius vil blive, og jeg glæder mig ret til at læse for Dem det Hele. - Bring Frøken Lützau min hjerteligste Hilsen, ligesom ogsaa Deres Hr Broder; jeg hører at han, Gud skee Lov er i Bedring! bliv nu ogsaa selv snart rask og glad!

Gud glæde og velsigne Dem!

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen /

[ Udskrift:]

Deres Naade Fru Scavenius født Moltke paa Basnæs ved Skjelskjør

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 204, billed 6522-26)