Dato: 15. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Maxen den 15 Juli 1856

Kjære Frøken Ørsted!

Gjerne havde jeg skrevet strax forleden, ved Modtagelsen af Deres Brev, som jeg paa det inderligste takker Dem for, men jeg var da syg og har nu saa temmeligt været det ind i tredie uge. Ved Festlighederne i Weimar, hvor Veiret var aldeles slet, Regn, Blæst og Kulde, paadrog jeg mig en Forkjølelse der førte Feber med sig og nu har jeg hostet, hivet og skrantet lige til disse to sidste Dage da vi endelig have Varme i Veiret og jeg begynder igjen at løfte mig lidt, men bestille noget har jeg slet ikke kunnet, ikke engang skrive Breve; Læsning var der aldeles ikke at tænke paa, det hamrede snurrede og borede mig i mit arme Hoved. Men nu tilbage i Tiden, siden jeg sidst skrev, snart er det nok en Maaned siden. Jeg modtog da Storhertugens venlige Indbydelse og kom til hans Fødselsdag til Weimar hvor han saa inderlig og hjertelig modtog mig, som om jeg kunde være Een af hans kjære høie Frænder. - /

I Theatret blev givet første Act af Goethes Faust, det vil sige denne Digtnings anden Deel, der af den afdøde Eckermann var indrettet for Scenen under Tittel: "Faust am Hofe des Kaisers", det rundede sig ganske smukt og blev mig paa Scenen saa klart, saa forstaaeligt, jeg har senere læst den hele anden Deel og er overrasket ved den Skjønhed og Orden der er i det Hele, tidligere har jeg ikke kunnet see dette, nu finder jeg at anaden Deel er egentligt Blomsten af "Faust" og griber ganske mægtigt ind i Tiden, er i Tiden, er et Bilag jeg kan benytte i min Kamp mod Materialismen.

Paa Slottet i Weimar war Cour, Tafel og Herlighed, i Ettersburg, Lystslottet, stort Bal, fransk Comedie og Illumination, altid var jeg med, men Veiret var, som sagt slet og jeg fik der en Forkjølelse, som jeg troede kun kunde erholdt oppe i Norden, de allerværste Dage. -

Den 28 Juli, er det i Maxen en Festdag, Majorens Fødselsdag og da kommer hundrede Gjester her til det gamle Slot; min Vaudeville: "Fulgen i Pæretræet" skal opføres, Majoren og jeg har oversat den, Capel-/mester Töppel fra Gotha ordnet Musiken, kongelige Skuespillere fra Dresden, udføre Rollerne og man er saa glad ved det lille Stykke, at det vil senere blive opført paa det kongelige Theater i Dresden. Apropos - mange venlige Hilsener til min Ven Ørsted! De veed nok hvem jeg mener! det var moersomt om han maatte see "Pæretræet" igjen, naar han kom engang til Udlandet!

Efter den 28de tænker jeg paa at reise hjemad, men gaaer da enten til Silkeborg eller til Basnæs og Holsteinborg, mine Kjære i Kjøbenhavn seer jeg neppe før i September. Da er vist den stakkels Frøken Wulff kommet hjem; hvad har hun maattet prøve og lide! - De veed det, den herlige Broder, han som saa ganske levede for hende, gav sin Formue, næsten sin Stilling hen, at hun kunde aande og leve, er død i Amerika. De seilede tiL New York i en skrækkelig Storm, Sø paa Sø slog over Dækket, han blev gjennemvaad, tog ikke Tøi paa og kom syg i land for efter en tung Dødskamp at lægges i en eensom Grav og den stakkels syge Søster maatte ene reise til Europa, om hun kun naaer her til! - Det / har dybt grebet mig! -

Endnu ere Dalstrøms i Kjøbenhavn? Bring dem min Hilsen! Siig Scharlings, Store og Smaa at jeg ret ofte tænker paa dem og haaber at nu er ogsaa der Sundheden tilhuse! Deres fortræffelige Onkel med hele sin kjære Omgivelse, min ærbødige, inderlige Hilsen. Dersom Brødrene ere samlede, eller dog een af dem, i Hjemmet, saa bring mig i Erindring. - Her i Maxen bliver jeg, som sagt til den 28de, dog Brev endnu tør jeg vel ikke haabe (?) -

Fru Serre takker Dem for Hilsenen De sendte hende og haaber at De, eller dog een af Brødrene, eengang glæde hende med et Besøg. de kan tro Deres Fader, er ret elsket og forstaaet her i Huset!

Jeg lægger et Brev herinde i til Fru Balling, hvis Huusnummer jeg aldrig veed og derfor, jeg troer aarlig, plager Dem med at skaffe mig besørget, men det vil De jo nok, og snarest! -

En venlig Hilsen til Helene og Axel Wanscher.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. ANdersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 203, billed 6518-21)