Dato: 10. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Maxen den 10 Juli 1856

Kjære Frøken Ørsted!

Efter Storhertugen af Weimars Indbydelse kom jeg til ham [paa] hans Fødselsdag og tilbragte der meget smukke festlige Dage, men fremfor Alt var den uendelige Hjertelighed hvormed han modtog mig; ingen Nærbeslægtet kan mere inderligt blive modtaget end jeg blev det! Jeg var alle Dage hos ham og han ønskede at jeg blev paa Slottet for at arbeide der paa min Roman, men jeg fandt det ikke roligt nok og var heller ikke ganske vel! Veiret var utroligt slet, een Dag havde vi om Morgenen kun fem Graders varme, jeg reiste derfor, da jeg desuden havde givet Serres mit Ord paa at jeg vilde blive hele tre Uger i Maxen og der overvære Majorens Fødseldag den 28 Juli. Febersyg kom jeg til Leipzig og da jeg naaede Dresden maatte jeg i Hotellet ty til Sengen og blev saaledes her flere dage stærkt forkjølet og febril som jeg i den Grad aldrig før har været. / imidlertid modtog jeg der det kjære Brev De glædede mig med, men var ikke istand til at skrive igjen strax! vel indpakket kjørte jeg i Løverdags til Maxen, men endnu den 13de Dag efter Forkjølelsens første Udbrud er jeg ganske slet, og sidder indpakket i Vintertøi med Plaid og uldent Schawl. Imorges fik jeg et Brev fra Fru Koch der har dybt bevæget mig og vil vistnok ogsaa røre Dem, dog mueligt veed De allerede derom. Capitain Christian Wulff der saa ganske opoffrede sig for sin Søster har ogsaa for hende givet hen sit unge Liv; han har paa Reisen i en Storm faaet den ene Sø over sig efter den anden, blev forkjølet, og bragt i land døde han af den gule Feber. Den stakkels Søster, syg og forladt sad hos ham Nat og Dag og er nu ene, ganske ene reist fra hans Grav til New-York for at naae Europa! Det er saa smerteligt, saa tungt! - jeg kan i Dag kun tænke derpaa, og skulde egentligt slet ikke skrive Dem til i denne Stemning - men min Tanke er hos Dem og Deres Moder, og saa flyver Pennen hen over Papiret med hele min Stemning. Næste Gang, vil Gud, faaer De et gladere Brev! - Nu min hjerteligste Hilsen til Alle Deres! Dahlstrøms ere vel endnu i Sjælland, hils dem! - Glæd mig ved Leilighed med et Par Ord og seer De Deres Onkel da bring ham min Hilsen. Med Scharling haaber jeg at alt nu er godt. Min lille Ven Axel Wanscher en venlig Hilsen. -

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Til Frøken Mathilde Ørsted.

/ [Udskrift:]

Til Frøken Mathilde Ørsted

boer i Provst Trydes Gaard, Hjørnet af Nørregade og Passagen ved Frue Kirke i Kjøbenhavn.

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilm 82, 23-24)