Dato: 18. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[Poststempel: Sorø Jerb.Postexp. 19/5 1856

[Udskrift:] Til Fru Helene Balling født Næbo boer paa Hjørnet af Hyskenstræde og Compagnistræde 2den Sal, Indgang i Compagnistræde i Kjøbenhavn.

Kjære Fru Balling!

De maa dog vide, hvorledes jeg har det, hvorledes jeg flakker om, uagtet jeg om ikke længe haaber mundtligt at kunne sige Dem det. Jeg reiste fra Kjøbenhavn kl. 7 om Morgenen og var 9 1/4 i Slagelse, det gik godt nok, men Veiret var aldeles vinterligt, Seen fygede og laae hen over Markerne. alle Træer stode bladløse, og Veien var, da jeg siden kjørte med heste, en heel Ælte.

Paa Basnæs var jeg 14 Dage, det er en ny Gaard, men bygget i gammel Stiiil med Taarne, dybe Grave og ganske som Middelalderens Ridderborge, fra mine Vinduer havde jeg Udsigt over Store Bælt lige til Langeland og Laaland. De første Dage regnede det altid, og jeg fik et Bygkorn paa Øiet saa at jeg i to Dage maatte sidde inde og have varme Omslag. For omtrent en Uge siden blev Skoven pludselig grøn, Gjøgen kukkede og Nattergalen slog.

I Torsdags førte Fru Scavenius, der nu er paa Vei til Ems, mig her over til Holsteinborg, der er en endnu større Gaard og tilhører som De veed, Grev Holstein, her er alt førsteligt rigt indrettet; jeg har to nydelige Værelser. Haven her gaaer ogsaa ned til Stranden, skade at Veiret ikke vil blive sommerligt, det regner igjen i Dag, men Nattergalen slaaer og Græs og Blomster mylrer frem; om jeg herfra gaaer til Nysøe eller Sorø, er endnu ikke afgjort, men de første Dage af Juni venter jeg at komme et Spring til Kjøbenhavn og da finde Dem, Deres Moder og Søster glade og vel! Saa gaaer Reisen ud i den vide Verden. Drevsen og Wanscher ere nu allerede i Neapel ogmor sig ganske mageløst, de have stræk Varme, den hede Sommer, Oragner og Palmer og gaae vist nok om en Uges Tid til Sicilien, hvor der endnu er mere deiligt! - Nyt har jeg ikke at fortælle, mit Brev er kun et Haandtryk, et venligt Goddag til Dem alle tre! Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost