Dato: 10. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

[Udskrift:]

til Frøken Mathilde Ørsted

Nørregade lige for Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn /

Basnæs ved Skjelskjør den 10 Mai 1856.

Kjære Frøken Ørsted!

Det blev da Vinter da jeg tog herud. Farten paa Jernbanen gik meget godt, Klokken 7 fra Kjøbenhavn og Klokken 9 1/4 i Slagelse, jeg var midt paa Dagen her paa Basnæs, men hele Veien havde jeg Sneefog; de hvide Bier sværmede ret og Skovene stode saa tørre, saa pindede, det var som ved Juletid; Sneen laae næsten fodhøj og jeg frøs inderligt, saa jeg blev glad ved en opvarmet Stue og paa denne har jeg levet mere end jeg vilde i det at Veiret lige til i Dag har været slet, altid Regn og Blæst og jeg har fra i Løverdags været plaget med et stort Bygkorn paa Øjet, saa at jeg tilsidst i to Dage ganske maatte holde mig inde og tage varmt Omslag paa det. / Det var nu Skyggesiderne, nu kommer Solskinnet. Her er meget hyggeligt, og Fru Scavenius, ligesom Børnene meget elskværdige; Frøken Brandes var her i Besøg og reiste først herfra igaar; hun var meget behagelig, tænksom og livlig: jeg gav hende Hilsener med hjem til Dem og Deres. Fra mit Vindue har jeg en prægtig Udsigt, hen over Voldgraven, et Stykke af Haven og ud over den aabne Strand, hvis Bølger, i disse Dage, vælte sig skumhvide, jeg seer Laaland og Langeland, Dampskibene vise deres Røg og om Aftenen glimter Fyret hen over Havet. - Paa min Roman har jeg skrevet et par Ark og saaledes været ret flittig, dernæst læser jeg en Roman af Bulwer, der ret interesserer mig; jeg kjendte den ikke før, Navnet er: den sidste Baron! /Fra Etatsraad Drevsen fik jeg i forgaars Brev fra Rom hvor han med Wanscher indtraf den 27de April, han er aldeles henrykt over Reisen fra Florenz til Rom og takker mig saa særdeles at jeg fik dem til at gaae over Termi der med Traigemener [Tracomener] Søen har været Glandspunktet endnu af hele deres Reise! - Fra Kjøbenhavn har jeg endnu kun et eneste Brev, et Fru Drevsen glædede mig med da hun sendte Skrivelsen fra sin Mand, saa at jeg bliver temmelig afsluttet fra Verden til den Side. - Til Baronesse Stampe har jeg ligefrem skrevet at jeg nok havde stor Lyst til at komme til hende, men at jeg troer ikke at det gaar, vi ere altfor forskjellige. Paa Basnæs bliver jeg til næste Torsdag og tager da rimeligviis over til Holsteinborg, derfra rimeligviis til Sorø og da igjen til / Kjøbenhavn for at see Vennerne der og atter at flyve ud syd paa!

Dette mit Brev kommer Pintsemorgen til Dem, min hjerteligste Hilsen birnger det! Skoven er i denne Morgen, hvad Bøgetræerne angaae, blevet ganske grøn, Solen skinner i Dag, her mylrer med Kodriver, Violer og Skovanemoner, det er den første Foraarsluftning herude jeg i Dag fornemmer og haaber at beholde ogsaa i Pintsen! hils Deres Moder og Søstre ligesom alle Kjære omrking Dem. - Brev tør jeg vel ikke haabe fra Dem herude, men et saadant faaer jeg vel naar jeg flyver længer bort i den vide Verden.

Deres hjerteligt hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 20-21)