Dato: 10. december 1855
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Wien den 10.de Decbr 1855.

Kjære Andersen, høistærede Ven!

Endskjøndt jeg ikke har synderlig interessant Nyt at melde Dig fra Wien er det dog en Nødvendighed for mig at skrive Dig til, deels for at takke Dig for Dit venlige og morsomme Brev, deels for at animere Dig til at fortsætte en Correspondance, der er ligesaa nærende for mit Hjerte som oplivende for min Aand. De Notitser som Du leverede, satte mig fuldkommen ind i de forskjellige Forhold og Dit Dyrmaleri staaer fuldkommen ved Siden af Dine Genrebilleder og Fantasieskizzer. Dine gode Spaadomme og Varsler om min Kunst-virksomhed falde i en frugtbar Jord og gaae de end ikke i Opfyldelse i denne fordærvede Verden, saa er der dog en Himmel i Digterens Indre hvor Haabets Sol skinner og fra den har Dine kjærlige Ord bortjaget en heel Deel mørke Skyer. - Jeg er virkelig særdeles veltilmode og venter mig Fornøielse af min næste Ballet, imidlertid er jeg temmelig beskjæftiget med Arrangement og DandseKomposition til Meyerbeers Opera Nordstjernen, som Mesteren selv dirigerer. Det har glædet mig meget at gjøre denne Celebritets personlige Bekjendtskab. Jeg lider ham grumme godt og han synes ogsaa at finde Behag i mig. Det er en Gentleman og hans Fremtræden uden al Pretension. Musiken til den ny Opera er udmærket smuk og Texten maaskee effectfuld, men det er gyselig hvor Scribe har tumlet med den stakkels Historie og Dessauer marschen239 i den russiske Leir, samt flere Musikstykker der grangivelig ere beregnede paa Frederik den Store af Preussen, passe til Czar Peter som Senep til Rødgrød (tilgiv mig min Afvigelse fra den priveligerede knyttede Næve.)

Jeg har nu besøgt Digter-Oldingen Castelli og leveret ham Dit aargamle Brev, med den Undskyldning at jeg deels ikke kunde træffe ham om Sommeren, da han altid er paa Reiser deels bluedes over den Roes Din venlige Haand havde tildeelt mig. Han var særdeles behagelig, talte vakkert om flere Gjenstande, spurgte meget efter Dig, skjænkede 0ehlenschHigers Minde vemodige Suk og ønskede at see mig oftere, hvilket jeg ogsaa vil efterkomme. Jeg traf hos ham Litteraten og Antiquaren Seidl der bad Dig og Conf. Thomsen hilse.

Theatrene bugne i denne Tid af dramatiske Nyheder og Bladene af nedrivende Artikler, det synes virkelig ogsaa at være maadelig bevendt med Theaterlitteraturen.Jeg saae et Stykke i Carlstheater "Gut burgerlich" som virkelig var "Schlecht burgerlich" med nogle enkelte Knaldere og et Par Witzer der i Scholtzs eiendommelige Foredrag fandt en Gjenklang, der ikke kan gjengives i Pennen eller andre Munde. For resten habe ich mich ergötzt ved en udmærket Forestilling af Göthes "Götz v: Berlichingen" der blev givet i sin fuldstændige Helhed paa Burgtheatret. Löwe spillede Hovedrollen og interesserede mig meget endskjøndt hans joviale Tone blev lidt monoton til Slutning og sommetider mindede mig om en gemytlig Krovært eller Skovridder. Hermed være ingen Plet sat paa den høitskattede Kunstners fortrinlige Udførelse, maaskee ligger det i Stykkets hele Bygning, der i Grunden ikke er indrettet for Scenen, saaledes som vi have opfattet den. Nogle Scener som f. Ex. Dem mellem Adelheid (Frau Hebbel)og Franz (Landvogt) trængte til de Udførendes hele Delicatesse for ikke at gaae udover Grændsen af det Tilladelige og jeg bemærkede at der gives Ord i Digtningen der ligne, ja overgaae de meget bachantiske Dandske Attituder. - Vi ville gaae over til det aldeles Uskyldige og Barnlige ved at nævne Sct Nicolay-Dag d 6 Decbr, hvor alle Børn, baade fattige og Rige faae to Dukker forærede, den ene forestiller en Ærkebiskop med Mitra og Krumstav, den Anden en Ærkedjævel, sort laaden med en lang rød Tunge, Jernlænker og Riis i Haanden, samt en Bøtte paa Ryggen. Den første belønner de artige Unger, men den anden putter dem i Bøtten o.s.v. Det er yderst opbyggeligt - dertil kommer ofte en levende maskeret Sct Nicolay og spørger om Glutterne have været artige! Nu maa jeg selv være artig og holde op i tide. Papiret er fuldt. Posten gaaer &&:

[Fortsat i øverste margen på brevetsførste side:]

Farvel for denne Gang. Min ærbødigste Hilsen til Excellentzen Collin og hele Famillien i Hjemmets Hjem. Bring ligeledes min Hilsen til alle gode Venner, og Lev selv frisk og fornøiet.

Din hengivne Ven August

Bournonville.

Fra Jenny Lind Goldschmidt have vi faaet en rart Brev fra Paris.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter