Dato: 4. november 1855
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Wien den 4.de Novbr 1855.

Kjære Andersen, høitærede Ven!

Jeg behøver vel næppe at sige Dig, hvor meget det glædede mig og hele min Omgivelse at modtage Dit Brev, der ligesom alle Dine øvrige Skrivter besad den tredobbelte Egenskab at røre, underholde og more - ja kjære Ven, foruden den Hjertelighed der lyste frem af hver Linie, var Brevet i høi Grad morsomt og den Latter vi fik over Din humoristiske Beskrivelse over Theatrets Fortæppe med alle dets mere eller mindre afrundede "Fremtoninger" gjorde os saa inderlig godt og bevirkede en gavnlig Reaction i min temmelig nedtrykte Sindsstemning. De smukke Trøstens Ord, som Du fremsender til mig i Anledning af de Vanskeligheder jeg har at bekæmpe for at sætte min Kunstanskuelse igjennem, skal heller ikke være uden Frugt, det forsikkrer jeg Dig, og det er langtfra at mit Mod skulde synke, om jeg ligesom Herkules blev sendt fra det ene Kæmpeværk til det andet men jeg støder her, ligesom hjemme paa Confusion og Udygtighed i at bestyre de forhånden værende Kræfter. Forskjellen bestaar kun deri, at her ødelægges Theatret af en urimelig Travlhed, hjemme derimod af en fabelagtig Sløvhed. Begge ere lige fordærvelige: Ved uheldige Combinationer, begyndte min Carriere her, med at vente sex Uger paa Her Borris Ballet, der tilhørte den forrige Saison. Dette skamløse Plagiat - der med Musik, Skizzer og Costurner var overbragt fra Paris - hvor det hedder Jovita - men her gik upder navnet Carita, var ikke andet end en forgyldt Ramme for en Dandserinde, der hopper fra Begyndelsen til Enden, men det blev souteneret af en formidabel italiensk Clique og uagtet Huset var tomt, bliver Directeuren altid saa glad, naar han hører Applaus, at han fra nu af svor til den før hen saa ringeagtede Borris Fane. - Heri maa Du atter bemærke en Forskjel imellem Cornet og Heiberg, thi den sidste fatter complet Nag, til Alt hvad der gjør et Slags Lykke. Disse to store Mænd danne i flere Punkter ret interessante Contraster, der rigtignok flyde sammen i eet Endepunkt, at de respective dræbe alt Kunsdiv der rører sig i deres Nærhed. Cornet er expedit i Correspondance, contractsmæssig, blander sig uden Smag og Indsigt i alle Fag, er den gediigneste Tølper men betaler i Penge. Heiberg derimod er Nul i Forretninger, svævende og ubestemt, lader sine onde Lidenskaber beherske sin æsthetiske Samvittighed og glemmer aldrig Gendemanner undtagen naar der er Tale om Løn eller Betaling. - For at komme til mit eget ringe Jeg, var den Lunkenhed, hvormed Abdallah blev optaget, Signalet for Cornet til at skjænke min Virksomhed sin fuldkomneste Mistillid og da man allerede ventede Taglioni i de første Dage af October indskrænkede mit hele Arbeide i den Mellemtid sig kun til Remonteringen af Toreadoren og til nogle nye Dandse i Hugenotterne og Jødinden. Dette lykkedes overmaade godt, men førinden de feirede Gjæster ere færdige med deres Forestillinger kan jeg ikke tænke paa at, sætte nogen ny Ballet i Scene. Det er endnu ubestemt hvilken det bliver, men jeg troer at Napoli vil nyde Fortrinet, altsaa blive min Juleglæde!!! Imilertid arbeidede jeg flittigt med mine talentfulde Elever og navnlig Juliette Price gjorde forbausende Fremskridt - men saa kom der en Forkjølelse med Halsbetændelse og otte Dages Sengeliggen netop ligesom hun skulde assistere Taglionis. Denne uheldige Begivenhed var min yderst ubehagelig - da den paa eengang satte os i en skjæv Stilling til de Nysankomne, kuldkastede vore gode Fremskridt og foraarsagede vor lille Sylphide en contraktmæssig Afkortelse i sin Maanedsgage, - Nu ere vi atter paa Benene og !aften spiller hun en nydelig Rolle i Balletten Satanella, samt dandser en Pas de deux med sin Fætter. Midt i alle disse Gjenvordigheder, der have virket paa mit Humeur navnlig ved den meget Tid, der var levnet mig til Reflection - og Gud veed, ikke de lystigste - have vi dog Aarsag at takke Gud for overmaade Meget. Vor Sundhed har, paa denne Forkjølelse nær været uafbrudt i denne critiske Cholera-periode, vi have en deilig Bopæl, med alle huslige Beqvemmeligheder. Vi leve et velsignet hyggeligt Husliv og møde mange venlige Mennesker, vore danske Venner skrive os flittigt til, Veiret har været yndigt og i dette Efteraar usædvanligt mildt, Vi lave vor gode Mad hjemme og qvæge os ved liflige Druer, baade i Classer og Flasker, engang imellem falde vi ind paa en Kneipe og naar Aanden trænge til at løftes gaar vi i Kirke om Søndagen og i Theatrene om Aftenen. M og til modtage vi Scandinaviske Besøg og vi takke Dig ret for det behagelige Bekjendtskab Du har forskaffet os i Dr Claesen fra Frederiksværn det er en meget vakker Mand, som vi glæde os til at see ofte i Vinter. I øvrigt hersker der Virksomhed i vort Hjem, der læses, skrives, spilles og synges den hele Dag, Timer og Dage gaae hurtigt og naar LøverdagsRegningerne komme veed man ikke hvor Ugen er blevet af. Da først i de sidste Dage Famillierne ere komne ind fra Landet, har jeg kun gjort faa Visiter og sandt at sige kun været lidt skikket dertil- men nu skal jeg ufortøvet besøge Fru v: Gøthe, og med det samme bringe Dit aargamle Brev til Castelli. Du maa vide at endskjøndt jeg ved saa mange Leiligheder havde seet Castellis Navn paa oversatte Digte, var hans litteraire Virksomhed mig i Ordets fulde Betydning" en lukket Bog". Tænk Dig, forleden læser jeg paa et Gadehjørne, hans udvalgte Skrivter tilsammen 14 Bind til nedsat Priis fra 15 til 2 ? Guiden; jeg styrter hen, kjøber Bøgerne og nu er jeg i færd med at gjennemløbe det Hele, for anstændig udrustet at præsentere mig for den berømte Digter - og sandelig jeg kan uden Smiger bevidne ham min Beundring, thi jeg har virkelig glædet mig ved mange ypperlige Ting i hans Værker, baade humoristiske og ophøiede.

I den dramatiske Litteratur, rører der sig ikke noget betydeligt Liv og saavel Rapporterne over Stykkernes Optagelse hos Publicum som selve Critikens Kjendelser vidne om en høi Grad af Blaseerthed, dog have adskillige Ting gjort Lykke: Paa Burgtheater er der gaaet et nyt Lystspil afBauernfeld Die Virtuosen, der vist vilde passe for Hoftheatret hjemme, ligeledes er Benedix en Forfatter der har mange af de Fortrin, som vi sætte Priis paa, nemlig veltegnede Characterer og en rask Dialog Situationerne staae altid tilbage for de franske og navnlig Scribesl71 Producter.

Josephstadter Theatret har efter en fuldstændig Renovering eller Restauration - som Du vil kalde det - af de ydre Forgyldninger, forsøgt paa at igjenvinde sin tabte gyldne Tid, men jeg troer næppe det lykkes endskjøndt Frau Braunecker Schaffer der leverer Den falske Pepita med alle hendes Virkeligheder i complet Tilstand ingenlunde er nogen Sancta Gjertrud, men desværre det Speil hun holder for os - saa slaaende sandt det end kan være, er dog ikke Thalias og Gratierne holde ikke af at betragte det.

Paa Carlstheatret har jeg seet en Sammenstilling af fire Stykker: Die Posse in vier Jahrhundert og mærkværdigt nok det bedste var virkelig Das heyß Eysen af Hans Sachs, fordi det bar Originalitetens Præg. De øvrige Tre var mere eller mindre stjaalne fra det Franske, navnlig Hanswurst som Doctor der var en jammerlig Forvandsking af Molieres Medecin malgre lui, og den ganske nye Vaudeville, hvori Treumann spillede Hovedrollen var ikke til at udholde for bare Flothed. - Et lykkeligt Greb derimod har vor lille Baron Klesheim gjort paa Theater an der Wien, men sine Marchen rur kleine und große Kinder. Jeg har endnu ikke været der da Tilløbet er umaadeligt, men Forholdet er saaledes: Klesheim kommer personlig frem og forelæser sine Eventyr - der fremstaae illustrerede i pragtfulde Tableaux. - 250 Børn danne Personalet og i den sidste Fortælling, Der Kønig der Liliputier, bliver det til en virkelig Opera hvori Ungerne spille, synge dandse og udføre Chor, der skulle være ligesaa eiendommelige ved Toner som ved det udmærkede Ensemble. - Recensionerne ere uudtømmelige i Roes over disse Forestillinger, men som sædvanlig og næsten ligesom hos os, gaaer Forfatterens Fortjenester temmelig uændsede hen og selve Forelæsning betegnes som dræbende Kjedsommelig. Da jeg nu har gjort Runden om Basteyerne maa jeg vel ogsaa nævne lidt om vor egen Boutik nachst dem Kärnthnerthor. Her dominerer Operaen og fortrinlig den store, da Syngespillet altid strander paa Mangelen af reciterende Skuespillere blandt Sangerne. Perlerne ere altid Ander som Tenorist og Beck der som dyb Baryton har en Stemme, der i Styrke minder om det gamle Sagn om Stærkodder der havde tre Mænds Kraft. M Sangerinder ere her flere gode men en egentlig Primadonna søges endnu og til den Ende fremstaaer den ene brillante Debut efter den anden, deilige Stemmer, Færdighed &c men Fordringerne ere store og Gud veed om de virkelig vilde være *nte med en rigtig Primadonna, da Repertoiret, der bestaaer af 40 forskjellige Operaer, rører sig i saa forskjellige Genrer.

[Skrevet i margen:]

Fortsat d 5 Novb:

Endelig maa jeg tale om Dagens væsentligste Nyhed, de Taglioniske Forestillinger: De ere i høi Grad glimrende, Kaiseren og Hoffet have egentlig ladet Dandserparret Marie Taglioni og Charles Müller komme hertil for sin egen Mund, da hverken Ballettens Udstyr eller det aftenlige Honnorar kan udbringes af Indtægten uagtet der bestandig er pragtfuldt Huus. De gave Igaar deres tredje Gjæstespil (de to første (Forestillinger] vare Die verwandelten Weiber eller paa Fransk Le diable a quatre). Det var den berømte Satanella, hvori Müller er en Student, der lade sig lede paa Vellystens Vei af en meget smuk Djævelinde. Sujettet er en travesteret Sylphide, men udstyret med en saadan Pragt af Dandse, Decorationer, electriske Ildvirkninger, og fantasirige Episoder at man morer sig den hele Tid.

Bouquetten er et virkeligt Vandspring der forvandler alle sine Straaler til Fyrværkeri og dermed slutter Balletten. Hovedrollen var Marie Taglioni en ung Kunstnerinde, som jeg maatte have mere Plads til at beskrive, nok, hun har et imponerende Ydre et afrundet Talent og et Ansigt hvis uskyldige friske Udtryk paa det bestemteste modsiger alle de Djævlerier hun bedriver. Vor lille Juliette udførte sig Parti yndigt og vandt meget Bifald. Taglionis sætter meget Priis paa hendes Talent og vi pleie venskabelig Omgang da det er min faste Villie at gaae ham til Haande, hvor jeg kan. Da Du har været saa god at love mig Svar bevarer jeg en heel Deel Theatersnak til næste Brev og beder Dig om, saavel fra mig selv som fra min Kone at bringe Hilsener til den Collinske Famillie samt til alle deeltagende Venner.

Din hengivne Ven og Schätzer

August Bournonville

[

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter