Dato: 19. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Rosalie Du Puget
Sprog: dansk.

(paa Fransk)

October 1855

Frøken!

Efter at have tilbragt Sommeren i Sydtydskland og Schweitz kom jeg for et Par Dage siden her tilbage til Kjøbenhavn, hvor jeg fandt Deres ærede Skrivelse af 4 Juli [Brev], afleveret, sagde man, af en Reisende, jeg kan altsaa først nu bringe Dem min Tak og Hilsen i det jeg føler mig glad ved den Interesse De viser mig som Digter, og uagtet jeg ingen Oversættelse har seet fra Dem, stoler jeg paa Deres Smag og Omhue i det jeg allerede kjender Deres Samvittighedsfuldhed ved at forlange den fremmede Forfatters Tilladelse til Gjengivelse; behag kun at sætte "avec approbation de l'auteur", jeg glæder mig til at gjennemlæse den første Bog De saaledes gjør forstaaelig for en stor Nation; det er mine Romaner: Improvisatoren, O.TT., Kun en Spillemand og de to Baronesser" De have taget til Udvalg, men De tillader mig at gjøre Dem opmærksom paa, at i Danmark, Engeland og Tydskland, fornemlig mine Eventyr og Historier / have brudt sig Bane, ligesom ogsaa en lille Bog: Billedbog uden Billeder, jeg maa dernæst tilføie "en Digters Bazar" og "I Sverrig", den sidste regner jeg selv til een af mine bedst skrevne, alle ere de i Prosa. - Af fremmede Oversættelser er paa Tydsk, den samlede Udgave hos Lorck i Leipzig den bedste, men jeg forudsætter De læser dansk og De vil da kunde erholde mine samlede Skrifter i original Sproget. -

De har for nogle Aar siden skrevet mig til, og mener at Deres Brev er gaaet tabt, det er ikke Tilfældet, husker jeg ret, var det i Aaret 1847, Deres Skrivelse [Brev] kom over Kjøbenhavn til mig i Skottland, hvor jeg da var og derfra skrev jeg til Paris, mit Brev [Brev] maa altsaa være det som er gaaet tabt og jeg vil derfor haabe, at dette har en lykkeligere Skjæbne,

Deres ærbødigst

H. - -

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 870-71)