Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 11. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Weimar 11 Sept: 1855

Kjære Ven!

for et Øieblik siden fik jet dit velkomne velsignede Brev, dateret Torsdag den 5, jeg havde allerede igaar Morges eet fra din Bedstefader der var afsendt den 6te, saa at dit er gaaet en Omvei, da det kommer to Dage senere! jeg har ret længtes der efter og var glad, ved din Bedstefader at høre, at du igaar sad mellem din Kjære! - Tak for alt dit venlige Sind, Tak for de smukke Timer vi levede sammen, du er i disse voxet ind i mit Hjerte, jeg har faaet dig kjær, og vil Gud, skulle vi en anden Gang igjen flyve ud sammen. - Det er første Gang, jeg ude ikke har følt mig fri og glad, som før, første Gang jeg forunderligt har længtes efter Hjemmet, havde Du ikke været hos mig da havde jeg fornummet det endnu tungere. Du var saa omgjængelig, saa glad ved alt det Nye Du saae, saa hjertensgod, tro mig jeg har ret i mit hjerte erkjendt det, min egen kjære Edgar! Dit Brev er jo rigtignok, som Du selv siger, noget kort, men det er dog saa rigt, dit Hjertelag, din Hengivenhed, din Omhue for at sige mig hvad der kan og maa gjøre mig glad lyser ud der fra. - /

Den nedtrykte Stemning hvori Hr Iversens Snak havde sat mig havde vel igjen løftet sig ved de hjertelige Breve fra Familien hjemme, ligesom ogsaa ved en Skrivelse der kom fra Mathilde Ørsted, men dine Ord var dernæst saa klare og bestemte og Efterretningen fra Reitzel at min Bog gik saa godt af glædede mig særdeles. Jeg vilde i Dag have reist her fra Weimar men da jeg igaar ikke fik endnu dit Brev og jeg var vis paa at det maatte komme, opsatte jeg Afreisen til i Dag; jeg kommer imidlertid først afsted imorgen og daa gaaer det til Wihlemsthal ved Eisenach, hvorhen Storhertuginden har bedet mig lægge Veien naar jeg reiser hjemad. Fra Fru Serre har jeg slet intet Brev erholdt og hun maa altsaa, hvad hun tidligere talte om, være reist til Paris, jeg gaaer altså ikke til Dresden, men reiser sidst i ugen fra Wilhelmsthal til Kassel, tager ind i Hotellet hvor vi skiltes ad og jør altsaa samme Fart som Du over Göttingen til Hanover og da videre. Jeg har tænkt paa at gaae fra Altona paa Jernbane / til Felsnborg, vil Du sige dette til Familien navnlig sige det til din Bedstefader, om Brevene, som afsendes efter at Du har modtaget dette, maa gaae til Flensborg poste restante; beed snarest din Bedstefader om de Breve, som ere komne til mig med Fodposten, jeg er dog nysgjærrig efter at vide deres Indhold, især tre, der som han skriver, ere komne samme Dag og som det synes fra Een og den samme. [Brev] Dette veed jeg Du smukt og godt vil udrette. Cholera er meget stærk i Magdeborg og Halle, ligesaa i Erfort, som jeg skal igjennem, men Opholdet der er kun nogle Minuter [!]; Sygdommen griber om sig i Schweitz og den er nu ogsaa udbrudt i Zurich, hvor vi nyligt vare sammen. - Fra Læssøe skal jeg hilse Dig, der kom iforgaars Brev fra ham, hen er endnu i Brunnen og tænker om faae Dage at gaae derfra i een Tour lige til Rom. - Han skriver at Agathe Aufdermauer kom jublende med Bogen jeg havde sendt hende, at hun altid søgte at læse i den, men at Tiden var hende meget afkortet, i det at Hertuginde Helene af Orleans med sine Sønner og ti Personer / i alt havde indlogeret sig der i Huset og alt været der i otte Dage, Hertuginden havde bestilt et Maleri af Læssøe forestillende Udsigten til Sneebjergene; samme Dag ventede de der Storhertugen af Weimar, der kom for at aflægge Besøg, [overstr: hos Hertuginden;] iøvrigt har det være meget daarligt Veir i Schweitz siden vi reiste derfra. Rigi har staaet indhyllet i Skyer, det var flere Dage en skyllende Regn; Hertugen af Weimar havde ikke havdt godt Veir til denne os saa heldige Bjergfart. Hils din Moder og Fader saa hjerteligt fra mig, hils dine Søskende og alle kjære ude i Amaliegaden; fik Du en lille Cigar-pibe til Einar? -

Tante Jette er vel nu hjemme hils hende, Louise og vor Ven Jonas, ligesom ogsaa alle Linds.

Nu lev vel min kjære gode Edgar, Du kan tro jeg daglig tænker paa Dig og savner Dig, jeg var saa inderlig bedrøvet da jeg sagde dig lev vel, saa at jeg maatte græde derved! nu, med Guds Hjælp sees vi om nogle Uger og da staae vi hinanden et lille Stykke nærmere end før! det er godt og velsignet at holde fast paa sande Venner og een af disse er dig din inderlig hengivne

H.C. Andersen. /

[udskrift:] Velbaarne Hr Edgar Collin

"Dagens Nyheders" Kontor, Østergade No 20, Mellembygningen

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 191, billed 6495-99)