Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 19. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden 19 Juli 1855

Kjære Fru Læssøe.

De har vistnok modtaget fra mig "Mit Livs Eventyr" og maaskee allerede ladet det læse for Dem, jeg haaber og troer at De er tilfreds med mig deri, og finder at jeg ganske heldigt har løst den meget vanskelige Opgave, i levendelive at fortælle om sig selv og sin Omgivelse, det har ikke været saa ganske let, men det veed jeg, at min levende Tanke var at dømme saa mildt, som jeg selv ønsker at blive dømt; naturligviis er jeg begjerlig efter at høre fra Dem hvad Indtryk Bogen har gjort paa Dem, og naar De derfor en Dag er i Stemning dertil, da skriver De mig et Par Ord derom, eller faaer Deres Søn til det. Jeg reiser imorgen til München hvorhen da alle Breve gaae post restante; for Øieblikket / er jeg i Maxen nogle Mile fra Dresden, De vil af "Mit Livs Eventyr" kjende dette Sted og Familien Serre, det er her jeg har plantet det lille Fyrretræ, som nu er stort og frodigt; det staaer tæt ved Randen af et høit Bjerg man seer, som Fuglen i Luften ned over den dybe Dal, paa Engen der staaer nu Høet i Stakke, Røgen løfter sig fra Landsbyhusenes Skorstene, Alt sees i Fugle-Perspectiv og rundt om mit Træ er plantet Roser, medens hele Bjerget selv er en Skov af Kirsebærtræer og Kastanier, under disse gaaer en heel Faare-Hjord med Klokker om Halsen, de klinge, som var det en Regn af Toner, eller som klang flere Harper i hinanden. - Jeg har nu været i Maxen hele 12 Dage og som sagt, reiser i Morgen, fra München gaaer jeg senere ind i Schweitz og der tager jeg Bestemmelse om jeg vender hjem igjen til Kjøbenhavn denne Vinter eller om jeg gaaer til Italien, men for Øieblikket har jeg ikke Lyst dertil; i Lombardiet, lige fra Turin til Venedig er der Cholera, og jeg er ængstelig for denne Sygdom, holder desuden ikke af at pines i Qvarantaine og det er rimeligt at en saadan kunde / forestaae. Frøken Wulff sender Dem dette lille Brev, jeg lægger det inden i et til hende. - Det skal glæde mig om jeg møder Deres Søn Thorald herude, jeg kommer jo i det Strøg han nok opholder sig, nemlig til München, Stuttgard og Sweitz. - Her i Maxen have de sidste otte Dage været utaalelige varme, og det uagtet vi boe høit over Dalene, men det lufter ikke, Solen brænder med affrikanske Straaler og jeg snapper efter Luft.

Hils venligt Deres Børn fra mig! jeg er en stor Synder med ikke at komme til Folk, der ere mig gode, og som jeg dog inderlig har i Tanke, hele sidste Vinter og dette Foraar, har jeg levet mere ind i mig selv, end nogensinde før, men det kom af, at Correctur paa de "samlede Skrifter" og især "mit Livs Eventyr", tog næsten al min Tid. Lev hjertelig vel!

med sønlig Taknemlighed H.C. Andersen

Til

Fru S. Læssøe.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Læssøe 21-22)