Dato: 8. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden 8 Juli 1855.

Kjære Fru Balling!

De har vel modtaget mit "Mit Livs Eventyr" og
næsten allerede læst det, paa de sidste Blade
der staaer fortalt om mit Ophold hos
Familien Serre i Maxen, nogle Miil fra
Dresden, hvor mit Lærketræ groer; der er
jeg i Øieblikket og bliver en otte Dage [?]
mit Træ staaer saa høit og prægtigt [hul i papiret:, rundt]
om er Roser plantet, en Sti fører
Klippen tæt forbi, under Kirsebærtræ[er og]
Kastanier og naar man staaer ved [mit]
Træ er der dybt ned til Veien og
vist dybere end tre Gange Rundetaarn.
Det er et meget smukt Punkt. Lad [mig]
nu snart høre lidt fra Dem skriver De
Ugen efter at De har modtaget dette Brev
da send Deres Skrivelse til "Dresden,
post restante
," den kommer saa i
mine Hænder; lad mig ret vide hvorledes
De, Deres Moder og Søster har det og saa
skriver De mig Deres Adresse,
thi den er
forkommet for mig og dette Brev gaaer
derfor en omvei, nemlig først til
hartmanns; lad mig vide Indtrykket, min ny /
har gjort paa Dem og Deres. Ikke sandt,
det er et ganske rigt Liv? - Reisen her til
Sachsen var trættende, i Hamborg høist kjedsom-
meligt, Jernbanetouren derfra til Berlin,
Støv og Varme, jeg saae i Preussens Hovedstad
een Forestilling og det var Balletten Esmeralda:
i Dresden derimod hørte jeg Operaen Profeten af
Mayerbeer, den behager mig mindst af
alle hans Compositioner, derimod gav man
en ny Opera af Nicolai, de lystige Koner
i Windsor, det er en ganske characteristisk
Musik, jeg saae dernæst Emil Devrient
som Rubens i "Rubens i Madrid". - Nu
[har jeg], som sagt en otte Dags Tid ude i
[Max]en hvor Luften er frisk og god, derimod
er der cholra i Prag og som det siges
[forr]esten ogsaa i Wien; jeg har skrevet
til München for at vide Sundheds Tilstanden
der, thi er der Cholera tager
jeg naturligviis ikke derhen, men opgiver
heller selve Italien; ser det da kommer
jeg hjem igjen mod Vinteren.
Roserne blomstre her i Maxen saa rigt, saa
i Masse at Haverne synes et heelt
i Grønt og Rødt virket Tæppe, Kisebærrene
ere store og saftige det er ret en
Sommer-Fylde at see, naar man kommer
nordfra og der saa godt som lige ud af Kulde. /

I Dresden gives for Øieblikket den ene Opera
efter den anden, næsten ligesaamange i
14 Dage, som vi faae i et heelt Aar; foruden
Profeten og de lystige Koner havde de i forrige
Uge bade Hogonotterne [!] og Marthe; der
er en god Tenor og desuden en ypperlig
Sangerinde. - Hils vore fælles Bekjendtere,
og som sagt, glæd mig snart med et Brev!
Det vil være en Løverdags-Fest for mig, jeg
vil da tænke mig den Times Tid i Deres
hyggelige Kreds, vi ellers samles. - Lad mig
see at Deres Moder holder sig rask! hils
hende ret hjerteligt, ligesom ogsaa
Deres Søster. Fra Maxen reiser jeg igjen
til Dresden, og derfra til München,
og senere til Sweitz, først der tager jeg
Bestemmelse om at gaae syd paa eller
hjem mod Norden. Rosenkildes have været i
Dresden netop 8 Dage før jeg kom, og have
boet i samme Hotel hvor jeg tog ind.
De er nu, efter min Beregning i Venedig,
gaae derfra over Verona og Como til Schweiz,
jeg tænker at see dem i München. Jenny,
Lind-Goldschmidt kommer i disse Dage til
Dresden. - Jeg vilde ønske at De, Deres Søster
og Moder kunde see det smukke Gods Maxen,
hvor jeg boer, høit op over Skoven og Floden,
midt imellem Kastanier og Kirsebærtræer;
store Marmorbrud er tæt ved Gaarden, Roser
og Akasier hænge ommine Vinduer. Lev hjerteligt vel!

Deres hengivne

H.C. Andersen

[udskrift:]

Til Fru helene Balling født Næbo boer paa Hjørnet af Compagnistræde og Hyskenstræde, 2den Sal.

Indgang i Kompagnistræde, i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 188, billed 6487-90)