Dato: 19. maj 1854
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

251. Fra Adolph Drewsen.

Kjøbenhavn d. 19 Mai 1854.

Kjære Andersen! .

Jeg troer virkelig, jeg tør tage den Betegnelse, hvori De tiltalte mig i Deres Brev fra Dresden, til Indtægt; jeg troer, De kan være vis paa, at De blandt os har Deres sande Venner; tak for dette Brev, og tak for al Deres Godhed mod Einar! Jeg glæder mig ikke blot saa meget for al den Fornøielse han har og vil faae af en Reise i Udlandet under Deres Ægide, men ogsaa for den Gavn og Indflydelse, det vist vil have paa hans Udvikling og Fremtid. Jeg glæder mig over, at jeg ogsaa tør regne Dem til min Ven, og denne Følelse er blandet med endeel Stolthed, naar jeg seer det Venskab og den Kjærlighed, De viser mine Børn. -

- Indlagte Brev fra Jonna til Einar fik jeg idag; min Kone, som har det udmærket godt paa Christinelund, og som jeg venter hjem imorgen, skriver blandt Andet, at jeg skal bede Dem skrive Visen til Paulines og Valdemars Bryllup, da hun er bange for, at det ellers bliver for sildigt. - Her er afleveret et Brev til Dem, men da det er stort, og aldeles utvivlsomt er en lithographeret Anbefaling, af dem, hvoraf saamange sendes med Fodposten, (hvis Mærke staaer derpaa) lader jeg det beroe her indtil videre. - Idag er her kommet en stor Pakke Bøger fra Reitzel, som sagdes at være af Deres egne Skrifter. Andet et her ikke kommet til Dem (men nok hos min Svigerfader) . . . - Christian Winther har i en Artikel i Fædrelandet. havt Johannes Oehlenschlæger og tildeels Joachim Mynster ordentligt i Skole, for den Maade, hvorpaa de have udgivet deres respective Fædres senest udkomne Værker; Joh. Oehl. er paa lidt nær grundigt prostitueret. De have begge svaret i samme Blad. - Thiele er fremdeles daarlig. -

Lev nu vel, og hils Einar mange Gange fra

Deres hengivne

Drewsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost