Dato: 1. april 1854
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d lste April 1854.

Kjære Ven!

Naar De nu imorgen, som jeg haaber, lykkelig har overlevet al den Susen og Brusen i den store Forlystelsesstrøm, De svømmer i, denne nu afsluttede Vintertid -lukkes Døren op for Dem og en mild Foraarsluft strømmer ind til Dem med Hilsener fra Mark og Sø og Skov, og med Hvisken om et helt Aars vidunderlige Livs-Eventyr baade i denne og i Drømmenes og Poesiens Verden. Lad da ogsaa en mild Luftning bringe Dem vor venligste Hilsen med de hjerteligste Ønsker om Lykke og Velsignelse baade hjemme og ude! Nu har De vel seet noget af den engelske Flaade - Napier talte De vel ikke med? - er det sandt hvad der har staaet i Bladene om hans Væddemaal angaaende alle de Bedrifter, han vil udføre paa bestemt Tid og med bestemt urimelig Lykke, saa forekommer han mig temmelig lapset, og jeg vilde ikke assurere hans Krigslykke. jeg, som kan huske 1807, er heller ikke saa begeistret, som mange Andre, for de gode Venner i østersøen. Kommer det til Kamp med den russiske Flaade, vil den Sø blive til et Blodhav. Vorherre bevare da vore smaa grønne Øer! - Vi fornøie os nu til at see Dem og vore andre kjøbenhavnske Venner først i Mai; vor Reisedag har vi ikke bestemt endnu. Det lille Arbeide, jeg skrev om sidst, er jeg nær ved at slutte; men skal jeg revidere Psalmebogen, som jo er foreslaaet, kan jeg nok ikke tænke paa noget andet Foretagende i Sommer. Har De læst den unge Thisteds Skildringer af Livet i Venedig i hans Tidsskrift: »Ved Arnestedet«? Det er en livlig poetisk Opfattelse af hvad De nu jo ogsaa tænker paa at see i Sommer. Var jeg ikke saa gammel og graa, kunde jeg vel nok faae Flyvelyst igjen, nu nøies jeg med den Reise, vi daglig gjør med hele jorden; det er dog en Lykke, man ikke bliver svimmel derved, og det er saa overmaade bekvemt, at man kan have Hus og Hjem med. Den aarlige Reise, jeg paa samme store Fartøi gjør om Solen, anstrænger mig allerede endeel, og man har dog ikke saa faa Reisebesværligheder med Paaklædning og alt Sligt paa de forskjellige AarstidsStationer - og den Reise har jeg nu snart gjort 65 Gange. Nu frisk og glad Reisesind og dygtigt Liv indeni, hvorledes det saa bliver udenfor! Lad os saa ogsaa kjønt faae at vide hvad De opdager!

Deres hjertelig hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter