Dato: 29. oktober 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 29 October 1853.

Hjertelig kjære Ven!

Lad mig lykønske Dem unge Student paa 25 Aar! baade til Ungdommen i Sind og Hjerte og til det rige Udbytte af disse Studenteraar, hvori De havde Livet og Naturen til Docenter med Bjergene til Cathedre. Europa til Auditorium og den fuldkomne Frihed til Manuducteur - en Lykke, som De med Føie har kunnet jubilere over. Den »Kone«, Madvig udbragte Skaalen for, var naturligviis - Moderen til Deres Eventyr og andre aandelige Børn; hendes Skaal drikker jeg og nu de fleste Danske af Hjertens Grund og derfor kan De ikke blive jaloux.

Om de 4 store og 12 smaa Poeter fra Artiums-Aaret No 28 har jeg nok hørt før; men naar jeg har nævnet Dem og Pal. Muller, veed jeg ikke hvem man fremdeles har regnet til første Klasse, og Navnene paa de 12 smaa vil heller ikke alle falde mig ind. Giv mig ved Leilighed en Fortegnelse over det hele poetiske Personale!

Saa De har »Udvee« igjen! ustadige Trækfugl! hvordan skulde De have fundet Dem i mit Stilleliv her ved Søen i 31 Aar paa nogle Maaneders Udflugter nær over Bælt og Sund og en aarlig Kjøbenhavnsreise paa 10 Dage. - Hvad der har gjort mig de Aar til smukke Dage har jeg røbet engang før i et Digt.

Efter hvad De meddeler, fornøier jeg mig til Folkekalenderen. Jeg blev anmodet - ifjor troer jeg - om Bidrag, men havde Intet og jeg udsatte det afslaaende Svar, til jeg reent glemte det. - Jeg har nylig havt Brev fra Atterbom af 16de Octbr fra Upsal a. Han og hans Familie har dog lykkelig endnu undgaaet Choleraen; men den er nu rykket Upsaia paa 4 Miil nær skriver han. Dersom han ikke har sendt Dem et Exemplar af hans Levnetsbeskrivelse over Bellmann (som han dog mener og som jeg synes De talte om) har jeg et overcomplet Exemplar- som jeg da skulde sende Dem. Det er 6te Deels 1ste Afdeling af hans »Svenska Siare ock Skalder«. Veed De nogen Bellmanns-Elsker som jeg ellers dermed kunde fornøie?

Hjertelig Hilsen fra min Lucie! Det glæder hende som mig, at De er saa rask og veltilmode. Lev fremdeles vel c: ypperligt og underhold Dem af og til med os i Deres gode venlige Tanker, medens De selv maa lægge alt det Underholdende og de glimrende Indfald til! Det er mageligt nok for os; dog lad det ikke blive derved, naar der er Noget, der glæder eller opfylder Dem, som De under os Deel i

Deres venligst hengivne B.S. Ingemann

[Tilføjelse i margen s.4:]

Reisekappen er rigtig kommet. Hermed et lille Digt, som nok ikke har staaet i Bladene.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter