Dato: 26. oktober 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 October 1853.

Kjære, kjære Ven!

De og Deres velsignede Kone ere saa tidt og saa levende i min Tanke, i den underholder jeg mig imellem med Dem, saa at jeg bagefter næsten troer at jeg har skrevet, og det har jeg dog ikke længe, altsaa i Dag et Par synlige Ord. Jeg vil sende Dem min Studentervise fra Festen i Løverdags, De veed at de fem og tyveaarige Studenter (fra 1828) da mødtes. - Det som havde Interesse for mig var den første Indtrædelse, da at see saa mange kjendte og dog forandrede Ansigter. Mange vare alt for gamle, Andre havde holdt sig vel. Kun fem af de Professorer som 1828 examinerede til Artium leve endnu og disse vare indbudne, jeg førte Clausen til Bordet. Han udbragt[e] smukt en Skaal for Paludan-Müller og mig. Barfod kom med den samme Skaal nok engang, paa sin Maade, talende om de "fire store og tolv smaa Poeter«, men ganske gemytligt, derimod tog Professor Madvig Anledning af min Vise, De vil see hvor det var trukket ved Haarene, at udbringe en Skaal for »min Kone«; Flere troede virkeligt jeg var nyeligt blevet gift, og det var kun Madvig der vilde være moersom, mig mishagede det, og underligt er det, aldrig har jeg endnu været sammen med den Mand uden at jeg har følt en Fornemmelse, en Frygt, nu siger han vist noget der er Dig ubehageligt. Jeg vil nu ikke tale om at det er taktløst at spøge hvor man maaskee berører Strænge der rører Hjerte-Nærverne. Dog nok om det! - Nu komme snart mine samlede Skrifter, jeg er paa de sidste Ark af andet Bind, det Hele bliver først sluttet, om Gud vil, i Mai 1855, før kan jeg da ikke ret tænke paa at flyve ud i Verden, og jeg længes i dette Efteraar saa saare efter at komme afsted,jeg har ordenlig Udvee, især efter at gjensee Rom! -

Hvad jeg læste for Dem og Deres Kone om Silkeborg har jeg ganske omskrevet og atter omskrevet, det er blevet rigere og bedre, end De kjender det; jeg fik nemlig af Etatsraad Drevsen her i Byen, lov til at benytte hans Dagbog fra en Sommer han var der og reiste meget om. Der er en Deel smukke Sagn og flere interessante Oplysninger. Det Hele kommer nu i Lose & Delbancos Folkecalender, og De vil ogsaa der faae en Skizze af »Jerichau og hans Kones Liv og Virksomhed«, hvilken jeg ligeledes leverer efter hvad Mand og Kone have meddeelt mig, samt hvad Læssøe og andre af Jerichaus nærmeste Omgang vidste at give mig.

Han har nu snart fuldendt sin colosale David der skal staae udenfor Frue Kirke, ved Indgangen, og lige over for have »Moses« modeleret af Bissen. Hils paa det hjerteligste Deres Kone, ligesom ogsaa Svanes og andre Venner.

Jeg vil haabe at Reisekappen er kommet tilbage, jeg sendte den med Pakkeposten, den var mig til god Nytte, tusinde Tak! Naar De engang har Tid og Stemning saa glæd mig med Brev.

Deres inderligt hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost