Dato: 19. september 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d. 19de Septbr 1853

Kjære Ven!

Det glædede os at vide Dem, frisk og veltilrnode i Deres Hjem. Hjertelig Tak for det lille venlige Besøg og for den livlige Meddelelse af de Billeder, De medbragte fra Deres »Høiland«! Det var mig ogsaa en sand Nydelse at henflyttes med Dem selv under det gamle Piletræ. Nu haaber jeg, De blandt de mange kjærlige Venner i Kjøbenhavn snart skal faae Deres Nerver i god Stand og Deres Fantasi ud af Maven.

Igaar kom her en Pakke Correcturer til Dem, som jeg imorgen sender herfra med Pakkeposten.

Hvad De har hørt om mit formentlige Sommerarbeide, er kun for saa vidt sandt, at jeg har tænkt derpaa; men derved blev det. Jeg har Ingenting duet til i Sommer. Men nu kommer snart den Tid, da jeg pleier at bestille Noget.

En Stump smukt Efteraar venter jeg endnu, inden jeg spærrer min Havedør og sætter mig til Ro ved Skriver-Bordet.

Lad os nu snart høre, at De er fuldkommen rolig i Sindet og har det godt i alle Maader! De hjerteligste Hilsener fra min Lucie og

Deres venligst hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost