Dato: 21. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

[Udskrift:] Til Frøken Mathilde Ørsted

boer i Provstegaarden ved Frue Kirke, hvor Provst Thryde boer.

Kjøbenhavn.

Glorup den 21 Juli 1853

Kjære Frøken Ørsted!

Tak fordi De skrev, tak for det venlige Brev! Jeg er glad ved at vide, at De og de fleste af Deres er udenfor Byen; det er en tung Prøvelsernes Tid og jeg gaaer i en vedvarende Angest for alle mine kjære. Fra Collins faaer jeg jevnlig Brev, i det mindste engang om Ugen, men fra Dag til Dag, kan jo Døden have banket paa, der hvor jeg ingen kan miste. – Her i Fyen faae vi Posten hver Dag, derimod gik der, i hver Uge, tre Dage, paa hvilke ingen Breve eller Aviser kom til Silkeborg og det var skrækkeligt piinligt; der var ellers saa godt, saa hyggeligt derovre, jeg fandt saa Meget i den Natur! deilige Toure gjorde vi, og selv hver lille Vandring frembød noget Nyt. Een af de sidste Dage, under mit Ophold der, kjørte Drewsen mig ud paa Heden, det var en klar varm Dag og for første Gang saae jeg et storartet fata morgana oppe i Norden. Det saae ud, som om Heden begrænsedes af Havet der her skjød en lang Bugt op mod os; der laae, syntes det, saa mange stille, deilige Skovøer; - enkelte Træer løftede sig saa smukt, det var den meest skuffende Sandhed, og dog Øien-Bedrag, foran mig laae kun den tørre lynggroede Hede. I Fredags reiste jeg fra Silkeborg over Horsens og Bogense og kom her til Glorup Løverdagaften. Allede i to Aar var jeg af Grev Moltke indbudt til hans Sølvbryllup den 20 Juli, det var et bestemt givent Løfte at komme, og under sædvanlige Omstændigheder havde det været saare behageligt, idet jeg saa blev for en fjorten Dages Tid og derpaa vendte hjem til Kjøbenhavn, nu skriver min Læge mig til, at jeg paa ingen Maade maae komme, min stærke Phantasie troer han vil gjøre mig særdeles modtagelig for Sygdommen; Collins bede mig ogsaa blive borte en Tid, men hvilken Qual er ikke det, og naar er det Tiden! igaar stod Sølvbryllupsfesten her og den yngste af Sønnerne blev konfirmeret. Kirken var smukt nymalet, en ny Altertavle anbragt, det var en god Kopi efter Corregios "Nat", malet af den unge Dahl i Dresden, Søn af Nordmanden, Professor Dahl. – Her var om Middagen ingen Gjæster uden Frøknerne Benzon, Etatsraad Benzon, Grev S. Scheel og jeg, men om Aftenen vare 1500 Bønderfolk indbudne, Haven illumineret og Dandsemusik forskjellige Steder, midt under Lystigheden der, fik jeg Brev fra Kjøbenhavn om Dødens Gang der, o det var saa hjerteskjærende at høre disse Dandsetoner, see disse lystige Mennesker og Blus af Fakler og Lamper; det var til at græde ved. – Den grevelige Familie reiser om nogle Uger til Dresden og Florenz, jeg har tænkt paa at blive her til Mandag otte Dage, altsaa til de sidste Dage i Maaneden og glæder De mig i den Tid med et lille Brev, De kan begribe hvor jeg længes efter at høre om Deres, da sendes Brevet til "Glorup ved Nyborg". – Mandag otte Dage, om Gud vil, tager jeg herfra, maaskee lidt tidligere, her er jo meget godt, men ikke det gamle, idetmindste ikke mit gamle Sind, under disse Dage vi leve; jeg reiser igjen til Silkeborg og bliver da der til videre, idetmindste til midt ind i August, dog derom skal De senere høre, men som sagt, faaer jeg ikke Brev fra Dem i Løbet af 8 a 10 Dage, adresseret Glorup ved Nyborg, da faaer jeg Brev i Jylland og de sender det der til "Silkeborg". Hils Deres Moder, Brødre og Sødskende, ligesom ogsaa Deres kjære Onkel og Svoger, beed dem Alle være ret forsigtige. Gid at Excellencen kunde være borte fra Byen, men det lader sig nok slet ikke gjøre. Min Tanke er hos Dem alle sammen! Hils Børnene og enhver, som venligt tænker paa Deres

inderligt hengivne.

H. C. Andersen

P.S. Ere Hauchs reiste udenlands?

Til Frøken Mathilde Ørsted.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 9-10)