Dato: 11. juli 1853
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø d 11de Juli 1853

Kjære Ven!

Inden De forlader Silkeborg maa jeg dog gjøre Dem en lille Visit med Tak for den livlige Beskrivelse af den nye lille Fabrikby, paa den gamle Klostergrund, med det driftige Liv i nordamerikansk Stiil og med det danske Høiland i Nærheden, som De har givet Deres Navn. Nu har jeg seet det saa godt, at jeg ikke behøver at reise derhen. Jeg behøver heller ikke at kjøres udenfor nogen Bro af nogen Kammerherre og see ham bortslæbes af gale Heste og en Baronesse ligge paa Ansigtet henad Veien, medens jeg sidder - uskadt og »ganske rolig«* i Vognen. Den Lykke har De ogsaa skaffet mig ganske mageligt til at nyde her i Stuen uden alle Reisebesværligheder. Det er en prægtig Ting med de reisende Poeter; de gjøre dem, der ikke gide reise, langt mere Nytte, end alle Jernbaner og Locomotiver. - At De gjerne vil have Deres aandelige Børn udstyrede til en samlet Riegel eller Contradands gjennem Fremtiden inden De gaaer ind i den himmelflyvende Vagon med Asiaten eller nogen anden Rad til Conducteur, det finder jeg meget rimeligt; men saa skulde De ikke i denne smukke Sommervarme forøge Befolkningen i den altid overfyldte Hovedstad med Deres Person; helst da Asiasen [:Asiaten] jo nu, som vi see, ogsaa har begyndt paa at faae Smag paa danske Poeter. Dog uden Spøg med den alvorlige Karl, at han tog Boye bort har vist bedrøvet Mange ogsaa af Deres gode Venner; Boye var jo en halv Svigersøn af gamle Collin. Det synes mig uforsvarligt, at man med stort Følge har begravet et Choleraliig og derhos endog maaskee fyldt en Kirke med Dødsluft. Slig Ære vil jeg i lignende Tilfælde frabede mig forud.

Nu troer jeg neppe, vi kan vente Atterbom her til Sjælland saalænge den uhyggelige Gjest er her i Landet og Spærringssystemet i Sverrig vedbliver. At Beskou skulde være her i Landet eller agte sig hertil har jeg Intet hørt om, uden hvad De skriver. Til Fred. Bremer skriver jeg ikke for det Første, og til Atterbom skriver jeg først, naar jeg faaer Brev fra ham og seer at han ikke kommer hid. Skriver De ham eller Fr. Bremer til snart, saa, bring dem en venlig Hilsen.

Og nu Gud befalet! Lev frisk og freidig hvor De færdes! Hjertelig Hilsen fra min Lucie. Vorherre hjælpe os Alle og navnlig nu de stakkels kjære Kjøbenhavnere vel ud over denne Prøvelsestid.

Deres inderlig hengivne

B.S. Ingemann

* NB det er kun lidt Drilleri i al Uskyldighed. Jeg forstod Dem nok.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter