Dato: 1. juli 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

235. Fra Jonas Collin.

1853 Julii 1.

Kiære Andersen

det er paa Opfordring af Ingeborg at jeg nu skriver. Jeg havde nemlig ikke tænkt paa at skrive fordi jeg kunde forudsee, at det, der var værd at skrive til Dem om, vilde hun berette; men da hun ikke befinder sig saa vel - hun maa formedelstet Mave-Ildebefindende holde sig i Sengen - at hun kan skrive, saa sagde hun »Fader skriver vel idag til Andersen?«

Men naar man i dette uhyggelige Øieblik ikke vil brevskrive om Choleraen, saa veed jeg ikke hvad Brevene skulle indeholde, thi den trænger alt andet i Baggrunden; og det vigtigste der kan siges om den: Antallet af de Syge og af Sygdommens Offere - kan sees i Aviserne; om de Foranstaltninger, der træffes, ere tilstrækkelige ell. ikke, derom ere Meningerne forskiellige, baade i Autoriteterne og mellem Lægerne; til de virksomste blandt disse høre vist Fenger og Emil Horneman.

Vil De lade dette passere for et Brev, skal det være mig kiært; men jeg er ikke disponeret til at skrive mere.

Befind Dem vel!

Deres faderligt hengivne

Collin.

Dog eet: nu er Grandjean i Færd med at nedrive den Gamlegaard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost