Dato: 10. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Wilhelmsborg ved Aarhuus.

den 10 Juni 1853.

Kjæreste Ingemann!

hjertelig Tak for de stille, smukke Sommerdage i Deres velsignede Hjem; jeg synes altid jeg bliver god og bedre, naar jeg nogle Dage lever under Tag med Dem og Deres Kone, tak hende fra mig, hils hende fra mig. Jeg kjørte den lange solhede Dag gjennem Landet, havde en ung skikkelig Kudsk, der levende hørte til, hvad jeg fortalte ham om den electromagnetiske Traad; jeg forsikkrer at intet Eventyr vilde have fyldt ham mere eller dristigere sat hans Tankegang i Bevægelse. Aftenen var lang og kjedelig i det blæsende Kallundborg, og saa fik jeg en bolleblød Seng med Lagner saa smalle, som om de vare i Familie med Bændler. Om Natten løb et Fartøi paa Grund ude i Fjorden, det havde en Mængde Heste ombord, der skulde til Holbæk-/Markede. Disse maatte, med Dampskibet hentes i Land og da saa Posten kom og jeg med denne skulde dampe afsted maatte vi igjen ud til Fartøiet, lade vort gode Dampskib spændes for, og saaledes bringe det igjen af Grunden. Det tog da en heel Time fra vor Tid; Vinden blæste, vi slingrede til begge Sider, og Klokken var halv tre før vi naaede Aarhuus, det var i forgaars; Vognen fra Wilhelmsborg holdt paa Skibsbroen, og Kudsken selv bragte mig, som den første Hilsen her, et Brev fra Hauch, han havde faaet det til mig paa Posthuset. - Hauch skrev at mit Brev til ham var saagodt som det første han havde hørt om sin Fortælling. - Han fortalte dernæst at han nu havde endt Onkel Tom, der særdeles interesserede ham. "En saadan Bog, som denne", siger han, "maatte ifølge den nødvendige Reaction i den bedre Menneskenatur, nødvendigviis engang blive skreven, og Himlens Velsignelse maa følge / den der af fuldt og redeligt Hjerte har skrevet den.«

Her er meget smukt [paa rettet til:] ved Vilhelmsborg, Bygningen selv er ny og vel indrettet, Alt holdt i nydelig Stand, og det lige til Hønsegaarden, hvor Ællingerne som gurgemaiefarvede Ulddotter flyde paa Vandet. - Haven har en dyb, smuk Dal, med slaget Græs og en lille Aa, paa Høiderne staae store Bøge og fra mit Vindue seer jeg ud over Mark og Skov til det fjerne, blaanende Helgenes. Igaar kjørte vi en smuk Tour ned mod Stranden og saae over til den høie Deel af Samsøe. Æbletræer og Hvidtjørn vare som oversaaede med Blomster.

Vil De hilse Venner og Veninder i Sorø, især Svanes og tør jeg bede Dem at sende Frøken Plum, der er hos Overlærer Jørgensen, indlagte Afskrift af mit Digt "Rigmor" , jeg lovede hende det.

Dersom De i en ledig Stund skulde falde paa den meget gode Tanke at skrive mig et lille Brev til, da lad det blive Virkelighed, De skaffer mig en Glæde mere. Og nu Gud velsigne og glæde Dem og Deres Kone! - Husk paa mig!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E.S

En 8 a 12 Dage bliver jeg ganske vist her paa "Vilhelmsborg (ved Aarhuus)" - senere er min Adresse "Silkeborg".

E.S

En 8 a 12 Dage bliver jeg ganske vist her paa » Vilhelmsborg (ved Aarhuus)«

- senere er min Adresse »Silkeborg.«

[Udskr:] til Hr. Etatsraad B. S. ingemann Professor, Ridder af flere Ordener i Sorø

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 313-16)