Dato: 9. juni 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

232. Fra Jonas Collin.

Torsdag 9 Juni 1853.

Kiære Andersen

da jeg vel tør forudsætte, at et Brev fra Amaliegaden No. 155 altid er Dem velkomment, saa sender jeg dette omendskiøndt der her i Byen ikke er arriveret uden det Ene, som De allerede veed af Aviserne, og som vist har afficeret Dem, den brave Reitzels Død.

Som en Casino-Ven vil det maaskee interessere Dem at vide at jeg har bivaanet de hidtil stedfundne Benefice Forestillinger i Casino: Schmidt & Kones og Rosenkilde & Kones, endvidere Ferslevs Concert sammesteds; sidstmeldte bivaanede ogsaa Ingeborg, som just var kommet hiem Dagen i Forveien; fra hende faaer De vist Brev i disse Dage. Linds er flyttet paa Landet og befinde dem fortræffeligt der; Edvards og Gottliebs haaber jeg at see til Middag.

Jyderne trænge vel til Regn i denne Tid ligesom Siellænderne?

paa Vilhelmsborg veed jeg ikke at være kiendt af Nogen, til hvem jeg kunde sende en Hilsen.

naar De paa Veien til Silkeborg kommer igiennem Sielle, saa hils Præstekonen, Fru Begtrup, (forhen Louise Hartvigsen) fra mig.

Nu have vi spiist; hele Torsdagsselskabet lader hilse, og Theodor beder mig at sige: Høedt!

Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost