Dato: 25. maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

[Bredsdorff HCA og Charles Dickens, s. 37:]

... seer De eller Nogen i den Kreds, De lever med Charles Dickens da bring ham og hans Kone min hjerteligste Hilsen og faae at vide om han fra mig har modtaget et Exemplar af mine Historier "A poet's day Dreams".

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbenhavn 25 Mai 1853

Kjære Frøken Ørsted

Deres Moder tillader mig at lægge dette lille Brevblad indeni hendes Brev til Dem. Altsaa, hjerteligst god Dag og Hilsener til Alle i Deres Omgivelse, som have lidt Godhed for mig, som Digter. - Endelig er da nu Skoven grøn herhjemme, det er ganske sommervarmt og Theatrene staae tomme, og kjedelige; paa Casino have vi faaet en ny vaudeville af Bøgh, "en Jomfru", som er ret net; i Kongens Theater en Opera Lazarilla af Bay; saasaa! og daarlig Text.

Et anonymt bibelsk Drama Ruth er antaget. Høedt, der vilde forlade Scenen, De veed hvormeget der taltes om dette, om Characteer Storhed osv, hvilket jeg ikke forstod, har nu taget sin Afsked tilbage og bliver. - Hauchs Roman om Fulton kommer i disse Dage. Ellers er der intet nyt fra Litteratur og Theater i den sidste Tid. Ved "Udstillingens" Slutning blev Academiets Medaille tildeelt Exner, De husker hans deilige Amager-Stykke; Enkedroningen Caroline Amalie kom til Sorgenfri forrige Onsdag, Sangforeningen derude modtog hende med en Sang jeg havde skrevet og de bragte hende et Fakkeltog, hun skal have været meget glad og bevæget derved. Den kjære Dronning, hun har prøvet saa megen Sorg, saa at det fornøier mig at høre, at man gjærne vil unde hende Glæde.

[ ulæseligt] en electromagnetisk Traad er nu lagt over store Belt. Deres Moder har vel fortalt Dem at hun forleden var paa Hovedcontoiret her i Byen og Faber lod hendes Besøg derfra, gjennem Traaden, mælde til Helsingøer og der sendes høfligst Svar og Hilsen tilbage. Borddandsen begynder nu at gaa bag af Dandsen, jeg troer man kjeder sig ved Experimentet. De veed at Holten skrev derimod, Arazo læser jeg, er heller ikke blandt de Troende og svenske "Aftonblad" slutter sig til samme Anskuelse. Der er kommet nogle ret moersomme tydske Billeder ud der gjør Løier med Sagen, og ved at fortælle en Historie om en gammel Dragkiste, som nogle Børn fik til at dreie sig, men hvad gjorde Dragkisten, den smak Skufferne op, putte[de] et Barn ned i hver og gik saa paa sine fire Been med dem ud og sprang i Vandet. - Jeg havde aldrig troet at saadant et gammelt Meubel kunde være saa morderisk. I næste Uge begynder jeg min Sommerflugt, først ud til Ingemanns i Sorø, derpaa til Wilhelmsborg ved Aarhus, saa det deilige Silkeborg, mit Høiland i Danmark,og derpaa til Glorup, hvor Moltke-Hvidfeldt feirer deres Sølvbryllup i Juli. - Saa kommer jeg vist ikke / stort mere omkring i denne Sommer! seer De eller Nogen i den Kreds De lever med Charles Dickens da bring ham og hans Kone min hjerteligste Hilsen og faae at vide om han fra mig har modtaget et Exemplar af mine Hisrorier: "A poet's day dreams." Gjerne vilde jeg at mit lille Brev her skulde været et heelt broget Tapet af Hjemmets Bevægelighed, men her er intet Nyt, thi at Madam Esselbach fra Schweiz er her i Besøg, at Kosmus Bornemann har forlovet sig med Frøken Walterstorf, jeg troer i Helsingøer og Westenhols med en Datter af Grosserer Hansen, interesserer Dem vist ikke. Hvad de danske Blade mælde fra Udlandet, kan De læse i de engelske, og vore egne Gnidninger og Bevægelser, hører heller ikke til min Brevstiil. Jeg arbeider paa min Biographie og haaber i den at give et sandt og smukt lille Billed af Deres Fader. De kan ikke troe hvor han tidt levende er i min Tanke, hvor ofte jeg formeligt længes efter ham, ønsker at kunne udtale mig for ham. Men det skeer! efter de mange smaa Reiser her, saa flyver jeg engang paa den rigtig store ud i Rummet, hvor hver Station er en heel Klode. - Fra Frøken Wulff har jeg mange Hilsener til Dem, hendes Søster og Svoger ere tagne til et Bad i Bøhmen, hun boer, med sin Broder og en Pige, eensom ude i Classens have i et lille, underligt Hus, der er fuldt af Krinkelkroge og med Træk fra alle Kanter, det er et Huus, som kunde lægges ned i en Roman og der gjøre Virkning, især ved Efteraarstiden, naar den er her med Regn og Slud.

Fra Frøken Bræmer hører jeg Intet, heller ikke fra Jenny Goldschmidt, dog om hende skrev fru Serre mig nylig til at hun var blevet meget ældre, men var lykkelig og glad i sin Ægtestand; hele Sommeren lever hun i Sachsen i Omegnen af Dresden, til Vinter derimod gjæster hun Engeland.

Og nu lev hjertelig vel! en heel Notekasse med Hilsener, som De behageligst vil uddele

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Til

Frøken Mathilde Ørsted

ved London

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 8-10)