Dato: 22. februar 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 Feb 1853.

Kjære, kjære Ingemann!

Det er med "Nøkken" jeg i Dag sender Dem og Deres fortræffelige Kone min hjertelige Hilsen. En Opera-Text og dertil en eenacts er noget saa ubetydeligt, at jeg først var tilsinds slet ikke at lade den trykke, men da nu flere af "Bladene" have taget fat paa den, og det meget haardere end paa Musiken, og endogsaa regnet Texten til de een af de sletteste og meest uforstaaelige, saa kunde jeg kun svare ved at give Dem Leilighed til at læse den, dersom det igrunden kan hjælpe noget, og her kommer altsaa den Anklagede. Roes ventede jeg ikke, / men "rakket ned", troede jeg heller ikke var mueligt, men hvad er ikke mueligt i vor Tid. Den lille Opera vinder imidlertid paa Scenen mere og mere Bifald og ogsaa Texten hører jeg Een og Anden være glad ved; læs den nu!

"Landsbybørnene" er vel ikke i Bladene saameget omtalt, som man burde vente, men Bogen er særdeles stærkt udbredt og læst; jeg vilde, som Forfatter være meget glad ved det Bifald den virkelig vinder; jeg veed ikke hvor meget De hører derom, jeg hører dagligt!

I det nye Stykke af Herz, som Meningerne endnu dele sig lidt om er der kun een, med Hensyn til Høedt, og det er den at han er ganske fortræffelig. / De veed at jeg endnu ikke har hørt til de Mange der skraalte og skreeg af Henrykkelse, jeg var temmelig kold før; men dog forvisset om at han vist engang vilde finde den Slags Characteer-Roller, som han vilde gjøre mig varm ved at see og det er jeg i høieste Grad blevet ved hans Fremstilling af den tigeragtige, onde Toby, det er genialt, ganske fortræffeligt, han vil holde Stykket, dersom det i sig selv ikke kan det.

Nu tænkes meget paa et stort Kunstnercarneval, den 10 Marts, det vil vist blive smukt og ideerigt. Bournonville staaer for Optog, Grupper og Dandse; Professor Hetsch decorerer Salene, H.P.Holst og jeg skriver Versene, unge Kunstnere male og virke paa anden Maade, mange Kræfter ere i Bevægelse.

Den nye Ballet af Bournonville / tales der meget godt om, saa at Forventningen er temmelig stor.

Sorø ligger vel nu aldeles som i en Sneedrive, vi gaae paa de kjøbenhavnske Gader i Snee over Knæene og det værste er at Bunden er saa glat at man styrter hvert Øieblik.

I en god Stemning glæder De mig vist en Dag med et lille Brev.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 309-12)