Dato: Oktober 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk, engelsk.
If you do see Charles Dickens or his lady, then tell them how I am rejoiced by Bleak House.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjøbehavn October 1852

Kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og for den Interesse De har for mine nye Historier, jeg har allerede talt til Hr Lohmeyer om at skaffe mig disse i engelsk Manuskript og venter at jeg til ..... kan faae den første Sendelse til Dem; et lille Hefte af disse Fortællinger kom ud sidste Nytaar, her i Kjøbenhavn og er blevet modtaget med stort Bifald. De staae vistnok ogsaa ved Siden af mine bedste Eventyr, et lignende Hefte faaer min danske Boghandler til denne Juul, og det er disse to Hefter, med et Par Historier der have staaet som Feulleton og et enkelt utrykt at jeg sender Dem kjære Ven til een lille Samling. Det bliver ved den gamle Aftale at De efter bedste Skjønne udgiver Bogen, paatager Dem al Udgift, saa at jeg ikke i den Henseende kommer i nogen Forpligelse og naar Alt er dækket, dele vi Udgiften. Det er jo tydeligt.

Herfra tillader De mig at jeg udtaler mig aabent og ligefrem med Hensyn til det nys meddelte Resultat / med Hensyn til "I Sverrig". De meddelte mig i Foraaret, at naar man tog Hensyn til Tidsomstændighederne da gik det godt med denne Bog; jeg blev meget glad herover og derfor nu, da jeg faaer det egentlige udbytte at høre, noget overrasket. De uhyre Udgifter, som De saa klart sætter frem for mig vise ogsaa i denne Retning den kolosale Maalestok for Alt i England, og høilig forbauser mig! - men det er nu saaledes og jeg veed at De er mig en god og deeltagende Ven. Alt er i sin rigtige og bedste Orden. - Men De vil ikke misforstaae mig om jeg tillidsfuld fortælle Dem, hvor langt ringere, end De maaske troer, Resultatet denne Gang bliver for mig. - Jeg faaer fra Dem 22 u 12 Skil; men af denne Sum maa jeg her hjemme, hvad der ikke kommer i vor fælleds Regning, betale Hr Lohmeyer noget over et Pund for Gjengivelse af hvert Ark, beregnet vel efter den danske Udgave, [overstr: men det gjør ikke / dog saa meget at jeg] De vil da see hvad jeg vinder. Nu er det vel "to Hand" 233 Copies, hvoraf min Deel bliver 116 Copies, disse vil jeg [overstr: gjerne], dersom det ikke er ubeskedent, gjerne overlade Dem, for [de beskedne] passende Sum den De selv vil bestemme. Jeg er ganske tilfreds med hvad De finder at kunne byde mig, hvorved de 22 u Dog voxte lidt og Rest Oplaget var Deres Eiendom. Gjennem Baron Hambro vil jeg kunde erholde hvad De bestemmer for mig. -

Med fuldkommen Tillid har jeg her udtalt mig for Dem, og giver mig ganske hen i Deres Venskab og Godhed, glad ved at jeg nu her i Brevet kan holde op med at tale om de kjedelige pengesager. - Min Tanke er med den største Inderlighed hos Dem og Deres, jeg længes efter ednnu engang i dette Liv at trykke Deres Haand, tale med Dem, og maskee igjen see det smukke Seven-Oaks. - Hilsener til Alle. - Tak for Deres Venskab og bevar det for mig! Deres trofaste H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 176-78)