Dato: 25. juni 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

München den 25 Juni 1852

Kjære Frøken Ørsted!

Gjennem Collins har jeg fra Weimar tilsendt Dem et lille Brev, jeg havde stille haabet eet igjen, eller et Møde med Etatsraad Dalstrøms heller ikke dette sidste vil nu skee, i det jeg staaer i Begreb med at forlade München for at gaaet til Milano. Alt er vel dog godt hjemme og fra Deres Broder i Udlandet hører De jevnlig. - Jeg blev tre Uger i Weimar og opgav saaledes ganske Reisen til Dresden. Den Storhertugelige Familie er mig i høi grad venlig og god. Weimar er en selskabelig hyggelig By, Lizst levede jeg en Deel med og Dagene fløi hen. - Nyrnberg havde sit gamle interessante Physionomi, som før, og jeg vilde ønske at De næste Timer kunde vandre om i Gaderne, næsten kunde jeg sige Bladre i denne architoniske Steen-Billedbog. - Karnapper springe frem med udskaarne Billeder, spidse Tage løfte sig med smaa Taarne og Vandrender, i Form af Drager og Fiirben, strække sig collosale ud over Gaden, hvor der vexler med murede Broer tæt ved Vandmøller og hængende Træ Altaner ud over Kanalerne. - München er nu lige en Modsætning, det er den nye Stad, et Athenen midt paa bayer-Sletten. I Bayern sammenlignede jeg den med en Rosenhæk, hvor Gaderne vare Grene, Kirker og Slotte Blomster paa dem; nu er Hækken bleven et mægtig Træ med de herligste Blomster. Aukirken er een af de skjønneste gothiske Bygninger og som sprunget frem i en Gydning, Basilica / saa ægte italiensk, Marmor og Guld med deilige Billeder, kom dog at see. Slotshaven fører igjen lige som ud i Naturen, der dufter Grønt, der piler Flod-Armene afsted, men saa lydløs under de hængende Grædepile, Alperne løfte sig høit op med Sneen der skinner i Solen, og i colosal Storhed, støbt af Malm, staaer foran en deilig udstrakt Eng, Bavaria-Støtten, 7 a 8 Mennesker sidde gemytligt sammen op i hendes Hoved. - München har, ubetinget, af alle tydske Byer det Meeste og Interessanteste at fremvise. Theater-Intendanten har fra min Ankomst hertil og saa længe jeg bliver her givet mig en heel Loge i den fornemste Rang og der kan jeg nu hver Aften have Viggo Drevsen med, som glæder mig meget. - Strax ved min Ankomst blev jeg kaldet ud til Kongen, der opholdt sig paa sit Lystslot "Starnberg" der ligger ved een af Søerne, som begrændses af Alperne og blev uendelig hjertelig modtaget. Ikke at tale om at der sendtes en Vogn efter mig og at der paa Hen- og Tilbagereisen 3 Gange holdt friske Heste, men alt var saa betænkt og saa smukt. - I Augsburg Avis har staaet et Stykke med / Overskrift: Kong Max og den danske Digter, hvor der fortælles hvorledes Kongen gav mig plads ved Siden af sig ved Taffelet og indbød mig til en Seiletour paa Søen, stadselige Roerkarle førte Aarerne, vi var i det Hele kun fire personer foruden Kongen, sad i en deilig aaben Kahyt og saae Udsigten til Bjergene, jeg læste der Eventyret om en Moder og Hørren; Kongen var saa uendelig hjertelig; førte mig selv om paa den lille Ø hvor vi landede og længe talte vi sammen. Det er meget smukt fortalt i Augsburg Avis, jeg maa troe af een af de Herrer som var med, jeg vil haabe at man i god Aand meddeler det hjemme, det vilde ellers bedrøve mig dybt, thi det er tungt at spottes, der hvor man skulde glæde sig over noget Glædeligt vederfares et Landets Barn, og jeg fortjener vist snarere Tak end at man gjør ukjærlige Bemærkninger.

Idet mindste veed jeg hvorledes jeg har talt, overalt den danske retfærdige Sag og bidraget mit til at klare og gjøre vel! - Hils hjerteligt Deres Moder, Sødskende, ligesom ogsaa Deres Onkel, og alle hos ham; dersom Bells huske mig da min Kompliment, en venlig Hilsen til Reinhard. Glæder De mig med Brev da strax de første 8 Dage til Zürich postrestante, senere til Franfurth am Main postrestante.

Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 8-10)