Dato: April 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Franz von Dingelstedt
Sprog: dansk.

[Overstr: Hochverehter] Højtærede Herr Intendant!

jeg blev glad overrasket ved at modtage Deres venskabelige, hædrende Skrivelse; som Digter har jeg længe kjendt og skattet Dem, og derfor var det min Agt naar jeg kom til München, hvor jeg nu ikke har været i elleve Aar, strax at aflægge Dem mit Besøg. Det er nemlig min Plan, om Gud vil, tidlig paa Sommeren at gaae til Tyrol, og paa denne Reise at blive en tre ugers Tid i München, hvor jeg maaskee dog erindres af et Par tidligere Bekjendte. - Nu har jeg modtaget Deres Brev, Høistærede, seer at jeg har een Ven flere endnu i det smukke Bairer Land, og jeg vil være meget lykkelig ved at mødes med Dem og vi ville da mere omfattende, end gjennem Breve kunde tale om dansk dramatisk Litteratur; denne er i Sandhed saa riig at man i Kjøbenhavn godt kunde, om det skulde saa være, give hver Aften en heel Saison originale Arbeider. - Saa godt som Intet er oversat / og kjendt i Tydskland, med Undtagelse af Øehlenschlagers Tragedier, Overskous Bryllup Dags Fataliteter og Herzs Kong René; jeg skal derfor, som De ønsker, gjøre Dem opmærksom paa flere Arbeider der vist kunne være værdige at gaae over enhver god Scene, men først maa jeg nævne Dem et par af vore Komponister, hvis Operaer ere værd at kjende. -

Deres Høivelbaarenhed spørger mig om Hertzs nyeste Lystspil Audiensen, jeg har seet at et Hamborger Blad mælder at det har gjort stort Lykke og er et nyt Blad i denne Digters Kreds, denne Tirade er gaaet over flere tydske Blade, og saaledes vist kommet Dem for Øie, men dette Referat er aldeles urigtigt, dette Stykke er svagt og raat, ligner meget lidet denne vor smagfulde Digter, der er ganske andre Arbeider af ham der maa nævnes, det slutter sig værdig til Renes Datter, saaledes - (osv.) Af Hauch Æren tabt og vundet, Søstrene paa Kinnekulla.

-[Overstr: Hvad min egen dramatiske Virksomhed / angaaer da har jeg et Par Arbeider]

Med Hensyn til min egen dramatiske Virksomhed og navnlig til min sidste Eventyr-Komedie Hyldemoer, som de gjør mig den Ære at forlange af mig oversat eller original, for muelig at bringe samme paa Münchens Hoftheater, da har De allerede her ved skaffet mig en Glæde, [overstr: som] og jeg vil være [overstr: meget] doppelt glad om det, som jeg haaber er et Stykke der passer sig for Den sydtydske Skueplads. - Endnu er intet dramatisk Arbeide af mig blevet opført i Tydskland, jeg har tænkt paa at Hyldemoer kunde gjøre Begyndelsen og netop faae Dage før jeg modtog Deres ærede Brev, skrev jeg til min tydske Boghandler om at skaffe mig denne Digtning godt oversat og gjengivet af Dr. Leo der har leveret en smagfuld Gjengivelse af Kong Rens Dattyer, jeg har endnu intet Svar faaet, men vil skrive igjen og da strax sende Dem Hr Intendant Manuskriptet af den tydske Oversættelse, ligesom et lille Musik Bilag og nogle Vinkt il Forkortninger / muelige Forandringer, og den Lethed hvor med Slutnings Forvandlingen ved ganske ringe Midler lader sig gjøre. - Dersom Hr Leo for Tiden har andre Arbeider for, der forhindrer ham i at gjengive mit, da erfarer jeg det snart og skal da øieblikkelig, kjære Hr Dingelstedt, [overstr: strax] sende Dem Originalen om De i München har nogen Digterisk Personlighed der kan dansk nok til at forstaae og gjengive den, en saadan vil ogsaa være nødvendig med hensyn til de ovenanførte dramatiske Arbeider af de andre danske Forfattere, thi jeg vil kun kunde skaffe dem disse i Originalsproget; - maaskee glæder De mig nu engang med Brev, og det vil være mig nødvendigt kjære om jeg kunde bidrage ikke blot til at mit Fædrelands dramatiske Litteratur naaede lidt mere sydpaa end Tilfældet er, men ogsaa til at den tydske Stamme fik ogsaa fra Norden nogle friske Grene. - I Haab om at mødes med Dem om nogle Maaneder, hjerteligt at trykke Deres Hannd og ret at tale sammen om det Gode og Skjønne i Norden, sender jeg Dem min Hilsen og Tak.

Deres inderlig hengivne

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 529-32)