Dato: 8. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Moldenhawer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 November 1851

Kjære Hr. Moldenhauer!

De har tilsendt mig Deres seneste Drama, Saul, og forlanger at vide, hvilket Indtryk Læsningen af samme har gjort paa mig. Tak for Deres Tillid; jeg vil gjengjælde den ved ærligt og ligefrem at sige, hvad jeg i denne Henseende føler og tænker. - Med stor Interesse har jeg i Deres Digtning fulgt de gamle bibelske Skikkelser, der i dramatiske Billeder her glide os forbi; og hvad der især har overrasket og glædet mig, er det mærkelige Fremskridt, De har gjort, den store aandelige Udvikling der er foregaaet med Dem i det sidste Aar; thi saalænge er det nok omtrent siden De sidst viste mig noget digterisk Arbeide; men det er just dette Fortræffelige der bringer mig her til at udtale, hvad De maaskee øieblikkelig ikke vil synes om, - jeg slutter fra mig selv i Deres Alder; udsæt endnu i eet Aar Udgivelsen af denne Deres Digtning, og jeg er vis paa, at udvikler De Dem, som De har begyndt, da vil De optræde med et endnu mere afrundet og modnet Arbeide, end dette er og kan være; ja dette selv vil i dramatisk Henseende for Exempel i sidste Act, kunne undergaae en Forandring, der gjør det mere passende for Scenen.

Dog er det Dem en indre Nødvendighed, at træde frem nu, føler De hos Dem, at Mængdens Roes og Dadel vil være Dem en Spore til Deres større Udvikling, nu, saa i Guds Navn, lad Fartøiet seile, jeg tør sige at der er saa meget smukt, saa meget sundt tænkt og følt deri, at Flere vistnok, som jeg, ville glæde sig over det Talent, der saa friskt udvikler sig hos Dem.

Hjerteligst

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm